Τράπεζα της Ελλάδος: Σε 633,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μέρισμα που θα λάβει το Δημόσιο

01/03/2021, 20:57
Τράπεζα της Ελλάδος: Σε 633,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μέρισμα που θα λάβει το Δημόσιο

Μέρισμα ύψους 633,2 εκατ. ευρώ θα βάλει, φέτος, στα ταμεία του Δημοσίου η τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σήμερα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2020.

.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα κέρδη τανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6 εκατ. ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε το έκτακτο αποθεματικό να αυξηθεί κατά 300 εκατ.ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης τα συνολικά καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 843,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.166,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 27,7%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 221,6 εκατ. ευρώ των τόκων - εξόδων από δάνεια σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής, λόγω της μέσης αύξησης του υπολοίπου τους και του εκτοκισμού τους με αρνητικό επιτόκιο, καθώς και στη μείωση των εσόδων από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 61,3 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα, διαμορφώθηκαν σε 452,2 εκατ. ευρώ, έναντι 891,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 439,7 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 381,5 εκατ. ευρώ, έναντι 824,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, λόγω των μειωμένων προβλέψεων που προέκυψαν από τις αναλογιστικές μελέτες σε σχέση με την χρήση 2019, για το Ασφαλιστικό της Τράπεζας, η οποία καλύπτει εξολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της.

Το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους μετόχους ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ και παραμένει στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.