Ελλάκτωρ: Σε 13.927,680,20 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο

23/08/2021, 18:17
Ελλάκτωρ: Σε 13.927,680,20 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο

Στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο προέβη η εισηγμένη εταιρεία Ελλάκτωρ με ανακοίνωσή της.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της κατασκευαστικής εταιρείας:

Η "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 22.04.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και το από 07.07.2021 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(β) την από 13.08.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €13.927.680,20, και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 348.192.005.