Τι επιδιώκει το Sazka Group με τη Δημόσια Πρόταση στον ΟΠΑΠ

09/07/2019, 12:25
1

H υποβολή της Δημόσιας Πρότασης από τον βασικό μέτοχο του ΟΠΑΠ, το Sazka GROUP ( σ.σ κατέχει το 67% της Emma Delta η οποία κατέχει το 33,3% του ΟΠΑΠ ) και η δήλωση του προτείνοντος ότι δεν ενεργεί συντονισμένα με τους υπόλοιπους μετόχους (Georgiela Holdings κ Γ. Μελισσανίδης) για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σημαίνει ότι, ο ιδιοκτήτης κ. Κ. Κomarek επιδιώκει να αυξήσει την συμμετοχή του, ειδικά μετά το ανοδικό πρώτο τρίμηνο του Οργανισμού. Δηλώνει και την εμπιστοσύνη του να επενδύσει στην ελληνική οικονομία, αλλά σε κάθε περίπτωση σχετίζεται με του δικούς του σκοπούς.

Απο την άλλη πλευρά η δήλωση του προτείνοντος να αποκτήσει μετοχές εξωχρηματιστηριακώς και εφόσον συγκεντρώσει το 90% να διαγράψει τις μετοχές απο την Αθήνα, πιθανότατα σχετίζεται με δικές του συμφωνίες με έτερους επιχειρηματίες σε ότι αφορά την εταιρεία του ΟΠΑΠ.

Όμως, η χθεσινή επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η επανεπένδυση του μερίσματος (9,56 ευρώ) και η χθεσινή φήμη για Δημόσια πρόταση στα 14 ευρώ (απο μέσο ενημέρωσης) παγίδευσαν τους μετόχους του ΟΠΑΠ καθώς πολλοί ενδέχεται να έδωσαν εντολή επανεπένδυσης του μερίσματος. Στη συνέχεια, όμως, η τιμή της Δημόσιας Πρότασης απογοήτευσε τους περισσότερους καθώς δημιουργήθηκαν ψευδείς προσδοκίες.

Η συμφωνία με Jiri Smecz

Υπενθυμίζεται ότι το Sazka Group και ο 50χρονος κ. Κomarek είχε συμφωνήσει με το κ. Jiri Smecz της Emma delta και είχε αποκτήσει τον έλεγχο των συμμετοχών με εξαγορές σ όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται πλην της Κροατίας.

Προηγουμένως επίσης, το Τσέχικο Group SΑΖΚΑ πριν απο έναν χρόνο είχε ξεκινήσει μια προετοιμασία προκειμένου να εισάγει τις μετοχές του στο Λονδίνο με όλες τις θυγατρικές που διαθέτει σε Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία και Αυστρία.

Το εγχείρημα της εισαγωγής εγκαταλείφθηκε – λόγω και των αγορών – ωστόσο στην συνέχεια το Sazka Group απέκτησε.

H Δημόσια πρόταση – Ο προτείνων – Καμία σχέση οι Έλληνες μέτοχοι

Όπως αναφέρει η Δημόσια πρόταση ο προτείνων είναι οι εξής εταιρείες :

(α) Το Valea Foundation ελέγχει εμμέσως το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην KKCG AG, μέσω της Valea Holding AG και της KKCG Holding AG. (β) Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s., και ασκεί από κοινού έλεγχο στη SAZKA Group a.s. μαζί με την Emma Gamma Limited (που κατέχει το 25% και της οποίας τελικός ελέγχων είναι ο κ. Jiri Smejc). (γ) Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη. Κατά δήλωση του Προτείνοντος, παρά το γεγονός ότι υφίσταται από κοινού έλεγχος της Εmma Delta Management Ltd. από την Georgiella (ελέγχου του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη) και του Προτείνοντος, η Georgiella Holdings Co. Limited και ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δεν ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης. (δ) Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά Εταιρεία (λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας).

Επίσης όπως αναφέρεται:

«Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Νόμου είναι: i) το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, καθώς και ο κ. Jiri Smejc και οι οντότητες που αυτός ελέγχει, ως ασκούντες από κοινού έλεγχο επί του Προτείνοντος και ii) η Εmma Delta Management Ltd. («EDM») και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτή κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007 (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»).

Τι αφορά η Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση: α) του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και/ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο 213.730.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας και β) του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας που μπορούν να εκδοθούν από την υπό εξαγορά Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, ήτοι κατ’ ανώτατο όριο 11.969.268 μετοχές («Μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος») (από κοινού καλούμενες εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Σημειώνεται ότι ενόψει της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα συμμετάσχουν στην τρέχουσα επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 της υπό εξαγορά Εταιρείας.