Ο Ρόλος και η Δράση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

18/12/2020, 12:51
logo_ΠΤΑ (2)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), έχει στο επίκεντρο της δραστηριότητας του, όπως και όλα τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας πλαισιώνει τη διαδικασία των πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να αποτελεί ένα ενεργό χρηματοδοτικό εργαλείο σε τοπικό επίπεδο οδηγώντας την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΤΑ/ΠΔΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση σχεδίων και μελετών, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορέσουν τα έργα αυτά να ενταχθούν αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Επιπλέον, αναλαμβάνει την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που περιλαμβάνουν και την απονομή βραβείων, οι οποίοι έχουν στόχο την εξεύρεση και εφαρμογή των βέλτιστων δυνατών λύσεων σε σημαντικά τεχνικά έργα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα παραδείγματα, αποτελούν ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.», ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη, καθώς και ο χωροταξικός διαγωνισμός ιδεών «Μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας», ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ως προς την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το ΠΤΑ/ΠΔΕ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG). Οι τομείς στόχευσης των έργων αυτών εναρμονίζονται με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, και τα αποτελέσματα τους συμβάλουν στην ωρίμανση σχεδίων δράσης και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής, ενώ συχνά περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων.

Στο πλαίσιο των έργων INTERREG, το διάστημα 2019-2020 το ΠΤΑ/ΠΔΕ υλοποίησε σημαντικές δράσεις τουριστικής ανάπτυξης με εστίαση στον ποδηλατικό τουρισμό, όπως το έργο MEDCYCLETOUR, δράσεις ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών σε δημόσιες μεταφορές, όπως το έργο INVESTMENT, δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όπως το έργο EGOV_INNOκαι τοέργοAGROINNOECO, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόσφατη ένταξη της δράσης «Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΜΣΕ), συνολικού προϋπολογισμού 6.121.260€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η εν λόγω δράση προσβλέπει στη δημιουργία ενός τοπικού μηχανισμού στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης, και καθοδήγησης των επιχειρήσεων που θα λειτουργήσει ως ο φυσικός τόπος στήριξης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του ΜΣΕ προβλέπεται η στήριξη των επιχειρήσεων καθώς και η χορήγηση έμμεσων ενισχύσεων με τη μορφή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Στόχος του ΠΤΑ/ΠΔΕ είναι μέσα από τη διττή του λειτουργία, η οποία έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αφετέρου ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνονται για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και διαφόρων μελετών και ερευνών, να αποτελεί έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τις ωφέλειες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στηρίζοντας αποτελεσματικά και ουσιαστικά την αναπτυξιακή διαδικασία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.