Τιτάν: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου

04/06/2018, 10:28
titan

Σε αγορά ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, αμέσως ή εμμέσως, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει προηγουμένως και διατηρεί, με ανώτατη τιμή αγοράς 40 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής, αποφάσισε να προβεί η Τιτάν, εντός διαστήματος 24 μηνών (δηλαδή έως 1/6/2020).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Τιτάν, οι σχετικές αγορές θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας θα το επιτρέπουν.