Πώς το ομόλογο των €320 εκατ. της Lamda εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού

09/07/2020, 09:51
ELLINIKO

Μέρος του συνολικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας στο Ελληνικό αποτελεί το προς έκδοση από τη Lamda Development εταιρικό ομόλογο έως 320 εκατ. ευρώ για το οποίο η δημόσια προσφορά θα εξελιχθεί την επόμενη εβδομάδα από την Τετάρτη έως την Παρασκευή (15 με 17 Ιουλίου) και μια μέρα πριν (στις 14 Ιουλίου) θα ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης.

Όπως τονίζει η διοίκηση της Lamda, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Οδυσσέα Αθανασίου, στο Ενημερωτικό Δελτίο, για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών για την πρώτη πενταετία η δέσμευση της Lamda είναι να υλοποιήσει η ίδια ή μέσω συνεργασιών – συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη, η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δισ., για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών – συμφωνιών με τρίτα μέρη.

Η συνολική επένδυση στο Ελληνικό φθάνει τα 8 δισ. ευρώ αν συμπεριληφθεί και το τίμημα των 915 εκατ. για την εξαγορά της Ελληνικό Α.Ε. (η εταιρεία η οποία θα έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο των 6.200 στρεμμάτων).

Στο σχεδιασμό για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του Ελληνικού η Lamda έχει συμφωνήσει με τις τράπεζες για την άντληση δανειακών κεφαλαίων ύψους έως 879 εκατ. πλέον ποσού ύψους έως 303 εκατ. για κάλυψη ΦΠΑ δαπανών του Έργου.

Επίσης, θα εκδοθούν δύο εγγυητικές επιστολές έως 495 εκατ. εκ των οποίων η μία ύψους έως 345 εκατ. θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) και η άλλη ύψους 150 εκατ., θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρίας στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Προς εξασφάλιση της αποπληρωμής των ως οφειλών, προβλέπεται η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις (project finance). Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων περιλαμβάνονται η σύσταση υποθήκης σε ή και η κατά περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος των ακινήτων της Ελληνικό Α.Ε. (η εταιρεία κάτοχος της έκτασης του παλιού αεροδρομίου η οποία θα μεταβιβαστεί από το δημόσιο στη Lamda) τα οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του εκάστοτε δανείου, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση που υπεγράφη για το Ελληνικό στις 14.11.2014.

Για τη χρηματοδότηση της Α φάσης του Ελληνικού έχει συνυπολογιστεί και ένα ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ από τα έσοδα που θα έχει η Lamda π.χ. από τις πωλήσεις κατοικιών.

Ως προς το ομόλογο τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 320 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης, δηλαδή καθαρό ποσό 312,8 εκατ., θα διατεθούν από την εταιρεία ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

1.) ποσό 81 εκατ. θα διατεθεί αμέσως μετά την Ημερομηνία Εκδόσεως για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019.

2.) 163 εκατ. θα διατεθούν εντός 2 ετών σε θυγατρικές για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Ελληνικού. Ειδικότερα: α) 100 εκατ. θα διατεθούν αρχικά στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, ενώ μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., (εκδόσεως Eurobank) η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του Ελληνικού προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του Έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ‘Έργου. Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Lamda θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων. β) 63 εκατ. θα διατεθούν σε εταιρίες υλοποίησης του Έργου εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

3.) 43,8 εκατ. θα διατεθούν εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων.

4.) 25 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτηρίων γραφείων και μαρινών.

Από το εν λόγω ομολογιακό θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο της Lamda: Ποσό συνολικού ύψους 16,106 εκατ. περίπου θα δοθεί στην Τράπεζα Eurobank, 32,2 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς και 32,81 εκατ. στην AlphaBank.

Oι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες η Lamda ή θυγατρική της εταιρία έχουν παράσχει εγγύηση ανέρχονταν σε 439,1 εκατ., ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει παρασχεθεί εγγύηση.

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο – IRC).

Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.