Σαράντης: έκτακτη γενική συνέλευση στις 24 Φεβρουαρίου

01/02/2021, 19:36
Σαράντης: έκτακτη γενική συνέλευση στις 24 Φεβρουαρίου

Σε έκτακτη γενική συνέλευση προχωρούν οι μέτοχοι της Σαράντης με αντικείμενο τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό και την τροποποίηση του κανονισμού διαθέσεως μετοχών

Στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

Αντικείμενο η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, την δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό και την τροποποίηση του κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, κατόπιν της από 1 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού καθώς και το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου και ειδικότερα της πανδημίας (COVID-19) και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, την 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

-Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας.

-Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

-Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

-Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.