Όμιλος Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για το 2020

03/03/2021, 18:31
Όμιλος Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για το 2020

Κερδοφόρα ανάπτυξη σημείωσε για τη χρήση 2020 ο Όμιλος Σαράντη παρά τις αντιξοότητες που επικρατούν στον τομέα των επιχειρήσεων,  λόγω της πανδημίας.

Στη χρήση 2020, ο Όμιλος σημείωσε ρεκόρ δεκαετίας για το περιθώριο EBITDA, φτάνοντας το 15,94%, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία υποστηρίζεται επιπρόσθετα από την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και διαφορετικές δυναμικές στα κανάλια πωλήσεων σε κάθε χώρα.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2020 ανήλθαν σε €393,38 εκ. από € 370,07 εκ. το 2019, αυξημένες κατά 6,30%.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €136,05 εκ. κατά το 2020 συγκριτικά με €126,21 εκ. το 2019, αυξημένες κατά 7,80%.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό σημείωσαν άνοδο 5,52% και διαμορφώθηκαν σε €257,33 εκ. το 2020 από €243,86 εκ. το 2019.

Η κερδοφορία του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης.

Τα κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,50%, στα € 62,69 εκ. από € 54,75 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,94% από 14,79% το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 14,17% το 2020 φθάνοντας τα €50,05 εκ. έναντι €43,84 εκ. το 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,72% το 2020 από 11,85% το 2019.

Ενώ οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2021 παραμένουν αβέβαιες και η διαδικασία εμβολιασμού βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η διοίκηση του ομίλου παραμένει αισιόδοξη λόγω της απόδοσης το 2020, της ισχυρής οικονομικής θέσης και της δυνατότητας να δημιουργείκαθαρές ταμειακές ροές.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος θα δημοσιεύσει τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου στις 8 Απριλίου 2021.