Π.Πετρόπουλος: Μικρή αύξηση στις πωλήσεις και μείωση των κερδών για το 2020

18/03/2021, 18:20
Π.Πετρόπουλος: Μικρή αύξηση στις πωλήσεις και μείωση των κερδών για το 2020

Ελαφρώς αυξημένες πωλήσεις και μειωμένα κέρδη, κατέγραψε για τη  χρήση 2020 η Π. Πετρόπουλος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ετιαρείας, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26% και ανήλθαν σε €117,6εκ (€117,3 εκ. το 2019).

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,9 εκατ. έναντι €7,3 εκατ. το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε €4,8εκ έναντι €5,6εκ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,1% σε €3,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το 2019.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €24,7εκ από €14,6εκ το 2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα €13,7εκ από €5,9εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11εκ. από €8,7εκ. στις 31.12.2019.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €36,1εκατ. από €35,9 εκατ. το 2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2020 ήταν 55% έναντι 64,9% την 31.12.2019.