Quest: Αυξημένα τα ενοποιημένα οικονομικά της μεγέθη για το 2020

07/04/2021, 18:32
Quest: Αυξημένα τα ενοποιημένα οικονομικά της μεγέθη για το 2020

Πωλήσεις άνω των €720 εκατ., κέρδη EBITDA περί τα €60 εκατ. και κέρδη προ φόρων άνω των € 35 εκατ., σημείωσε σε ενοποιημένη άση ο Ομιλος Quest για το 2020.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, στις εξελίξεις του 2020 περιλαμβάνονται:

• Αύξηση 20,2% στις πωλήσεις, 12,2% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 16,8% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 97% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ) στα 16,38 εκατ. ευρώ.

• Έξι θυγατρικές εταιρείες του έχουν σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία ΕΒΤ, άνω των €3 εκατ. κάθε μία.

• Καταβολή στους μετόχους €0,45/μετοχή (συνολικά €16 εκατ. σε μετρητά), τριπλάσια του 2019.

Παράλληλα διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδύσεών του.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€10,2 εκατ. (θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα - Net Cash) στις 31/12/2020, έναντι -€24,7 εκατ. στις 31/12/2019.

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο δωδεκάμηνο 2020 ανήλθαν σε €26 εκατ.

Η πλειονότητα των φετινών επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

➢ Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).

Κατά το δωδεκάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+24,5%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 27,6% σε σχέση με το 2019. Στην περυσινή αντίστοιχη χρήση η κερδοφορία είχε επηρεαστεί θετικά κατά €1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Συνεπώς η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας είναι, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, εξαιρετικά βελτιωμένη. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και εν μέρει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems).

Κατά το 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,4%), αλλά και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας (+113,6%), η οποία οφείλεται στη μικρότερη, σε σχέση με τα έσοδα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων, στη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εξόδων ταξιδίων, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο δωδεκάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+15,8%), η οποία συνοδεύτηκε από μικρότερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,7%). Η εταιρεία κατά το Β’ και Δ’ τρίμηνο του έτους (δηλαδή κατά τις περιόδους του lockdown) είχε συνολικά έκτακτες δαπάνες άνω των €2,5 εκατ. για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και της μεγάλης αυξομείωσης των όγκων που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. Αυτές οι έκτακτες δαπάνες είχαν ισόποση επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας, με αντίστοιχη επίδραση και στα περιθώρια κέρδους. Παρόλα αυτά η εταιρεία πέτυχε μικρή βελτίωση στα κέρδη μετά φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων του 2020 επηρεάστηκαν επίσης θετικά και κατά €1,3 εκατ. λόγω θετικής δικαστικής έκβασης φορολογικής διεκδίκησης από παλαιότερη χρήση.

➢ Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink).

Κατά το 2020 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (3,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (- 28,2%), που οφείλεται κυρίως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020 και μειωμένες τιμές στη νέα πενταετή διάρκειά της (2020 – 2024) καθώς και στην επίδραση του lockdown.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 36,3% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η σημαντική αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 2020 επιβαρύνθηκαν με έκτακτο ποσό ύψους €0,54 εκ. λόγω επιβολής έκτακτης φορολογικής εισφοράς για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW, έναντι τιμήματος €3,4 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού. Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανήλθε σε 28MW.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2020 ανήλθαν σε €15 εκατ. σε σχέση με €6,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €13,1 εκατ. έναντι €5,3 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €7,5 εκατ. στην αντίστοιχη χρήση του 2019. Κατά το Γ’ τρίμηνο 2020, η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, η οποία προκάλεσε μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους €11,1 εκατ. με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας.

Επίσης τα κέρδη μετά από φόρους του 2019 είχαν επηρεαστεί από την αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης για προκαταβολή φόρου ύψους € 12,7 εκατ. επί του τιμήματος από την πώληση της εταιρείας «Q Telecommunications» το 2006. Τα έσοδα της μητρικής κατά το 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €13,3 εκατ. έναντι €5,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Προοπτικές για το 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19) Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019. Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.