ΑΝΕΚ: Διατήρηση θετικού EBITDA παρά τις αντιξοότητες

27/04/2021, 18:11
ΑΝΕΚ: Διατήρηση θετικού EBITDA παρά τις αντιξοότητες

Η επίδραση των συνεπειών της πανδημίας στον τουρισμό και τις μετακινήσεις είναι φανερή στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ANEK για τη χρήση 2020, όπου καταγράφεται  συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε Αδριατική και στην ακτοπλοϊα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ANEK, η εταιρεία καταγράφει σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου στα €124,5 εκατ. έναντι €173,9 εκατ. καθώς και μερική αντιστάθμιση μείωσης κύκλου εργασ ιών με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και διατήρηση θετικού EBITDA Ομίλου: € 6,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ.

Αναλυτικά, όπως σημειώνει η ΑΝΕΚ σε σχετική ανακοίνωση, το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2020 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό. Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2020 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 497 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.044 χιλ. το 2019 (μείωση κατά 52%), 115 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 202 χιλ. (μείωση κατά 43%) και 121 χιλ. φορτηγά έναντι 129 χιλ. (μείωση κατά 7%).

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της σημαντικής επίδρασης της πανδημίας στη δραστηριότητα, το 2020 σε σχέση με το 2019 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι κερδών την προηγούμενη χρήση. Αναλυτικότερα:

Κύκλος Εργασιών

Μείωση κατά € 49,4 εκατ. παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 ο οποίος ανήλθε σε € 124,5 εκατ. έναντι € 173,9 εκατ. τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 110,0 εκατ. έναντι € 157,0 εκατ.

Μικτά Κέρδη

Μείωση κατά € 25,5 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 14,8 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. το 2019. Η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά € 23,9 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε € 109,7 εκατ. έναντι € 133,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, απορρόφησε σχεδόν το ήμισυ της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 10,1 εκατ. έναντι € 34,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 99,9 εκατ. από € 122,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε € 19,3 εκατ. έναντι € 25,0 εκατ. το 2019. Ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των μικτών κερδών, καθώς και της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων, ο Όμιλος το 2020 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) € 6,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 4,8 εκατ. έναντι € 22,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2020 ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι € 9,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. το 2019, ενώ της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,4 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. το 2019.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,1 εκατ. έναντι κερδών € 3,8 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 15,1 εκατ. έναντι κερδών € 2,6 εκατ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,7 εκατ. έναντι κερδών € 2,7 εκατ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας σε κοινές μετοχές. Με τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 10,8 εκατ. με την έκδοση 36.146.665 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 67,4 εκατ. διαιρούμενο σε 224.801.557 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.