Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το X.A.

07/06/2021, 18:26
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το X.A.

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (FORTHNET Α.Ε.)" από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του  ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 916η/7.6.2021 συνεδρίασή του.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε ταυτόχρονα:

Tην επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας "CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.