Μυτιληναίος: Στο 5,0019% οι ίδιες μετοχές

20/08/2021, 11:56
Μυτιληναίος: Στο 5,0019% οι ίδιες μετοχές

Η Μυτιληναίος ΑΕ ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 19.8.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 9.500 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €15,2206 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €144.596,00.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.147.331 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,0019% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.