Σαράντης: Άνοδος των οικονομικών μεγεθών στο α΄εξάμηνο του 2021

09/09/2021, 18:45
Σαράντης: Άνοδος των οικονομικών μεγεθών στο α΄εξάμηνο του 2021

Στο 16% αυξήθηκε το περιθώριο EBIDTA του ομίλου Σαράντη το α’ εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αντίστοιχη περιόδου του 2020.

Οι πωλήσεις εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή έναρξη του έτους και την επιταχυνόμενη απόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ομίλου Σαράντη:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 10,13% στα €31,32 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €28,44 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 16,04% στο Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,48% το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €24,90 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €22,26 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,88% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,75% από 12,12% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €24,71 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €19,63 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 25,89%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,66% από 10,69% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €19,51 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €15,62 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο κατά 24,90%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,99% από 8,50% το Α’ εξάμηνο του 2020.

Μέσα στο ασταθές και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς διαταράσσεται από την πανδημία COVID-19, ο Όμιλος επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των καναλιών διανομής, χάρη στις ικανότητες, την αποφασιστικότητα, τις προσπάθειες και τη δέσμευση των ανθρώπων του και υποστηριζόμενος από το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του καθώς και την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 195,24 εκ. από € 183,69 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 6,29%.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 69,25 εκ. από € 67,64 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,56% στα €125,99 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €116,05 εκ. το Α΄εξάμηνο του 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 12,10%.

Η κερδοφορία του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε λόγω του ελέγχου στο μικτό κέρδος και ισορροπημένων λειτουργικών δαπανών, ενώ τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, ο Όμιλος επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Κατά την διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 εκ. ευρώ (0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανέρχεται σε € 35,38 εκ. (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,54x) από €10,91 εκ. το 2020, ως αποτέλεσμα της πληρωμής μερίσματος καθώς και επενδύσεων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak και μηχανολογικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.