ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακού 250 εκατ. ευρώ

08/11/2021, 12:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακού 250 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, την προηγουμένη Παρασκευή, 5 τρέχοντος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν 24 μέτοχοι, κάτοχοι 324.398.602 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της εταιρείας, ήτοι 86,45% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι αποφάσισαν, με 324.398.602 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων, την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 250.000.000 ευρώ και διάρκειας επτά ετών χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, τη διάθεση των ομολογιών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παράλληλα, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να οριστικοποιήσει τους τελικούς όρους του ως άνω ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις νομικές και υλικές ενέργειες που είναι ή θα κριθούν απαραίτητες ή σκόπιμες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δυνατότητα παροχής υπεξουσιοδότησης σε μέλη του ή/και σε στελέχη της εταιρείας για την παροχή τυχόν απαραίτητων για την έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αιτήσεων, δηλώσεων και διαβεβαιώσεων επ′ ονόματι της εταιρείας, καθώς και για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου τυχόν κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση παραμένει στην κρίση της διοίκησης της εταιρείας η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ως άνω ομολογιακού δανείου, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς.