Πλαίσιο: Υπερδιπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας και +29% ο τζίρος στο εννεάμηνο

24/11/2021, 22:00
Πλαίσιο: Υπερδιπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας και +29% ο τζίρος στο εννεάμηνο

Η εισηγμένη εταιρεία "Πλαίσιο", παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, σε ενοποιημένη βάση, για το τρίτο τρίμηνο του 2021 και για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 104.271 χιλ. ευρώ έναντι 86.339 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.088 χιλ. ευρώ έναντι 1.932 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 60%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.812 χιλ. ευρώ έναντι 3.878 χιλ. ευρώ, υψηλότερα κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν την μεγαλύτερη άνοδο κατά 80% και ανήλθαν σε 2.648 χιλ. ευρώ, έναντι 1.475 χιλ. ευρώ.

Στη βάση του εννεαμήνου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σημαντικά στα 303.489 χιλ. ευρώ έναντι 234.905 χιλ. ευρώ, ήτοι 29% υψηλότερα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό, ήτοι κατά 76%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 6.127 χιλ. ευρώ έναντι 3.482 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 11.447 χιλ. ευρώ έναντι 9.220 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 131% και έφτασαν τα 4.560 χιλ. ευρώ έναντι 1.976 χιλ. ευρώ.