ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση του τζίρου 38,8% και της οργανικής κερδοφορίας 25,7% στο εννεάμηνο

30/11/2021, 20:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση του τζίρου  38,8% και της οργανικής κερδοφορίας  25,7% στο εννεάμηνο

Η ανοδική πορεία των εργασιών που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2021 με ιδιαίτερα έντονη την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου.

Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων στο εννεάμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 17,2%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων, ενώ για το τρίτο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση 18,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.684 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 48,1% σε σχέση με το 9Μ’20) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.995 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 37,5% σε σχέση με το 9Μ΄20). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.082,5 εκ. ευρώ για το 9Μ’21, αυξημένο κατά 38,8% από τα 1.500,4 εκ. ευρώ του 9Μ’20.

Όμιλος

Εννεάμηνο

Τρίμηνο

Ποσά σε €’ 000

9Μ’21

9Μ’20

Q3’21

Q3’20

Πωλήσεις

2.082.514

1.500.429

738.597

501.660

Μικτό Κέρδος

187.435

99.794

56.729

41.208

EBITDA

175.678

90.884

52.903

38.799

a-EBITDA

130.416

103.757

45.175

35.905

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

124.738

45.753

35.762

24.411

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(22.194)

(18.717)

(7.782)

(6.467)

Κέρδη πριν από φόρους

125.551

30.340

27.676

21.463

Κέρδη μετά από φόρους

117.930

24.975

32.132

17.168

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

115.378

24.091

31.805

16.515

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,3075

0,0642

0,0848

0,0440

elvalhalcor.com

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, να αυξηθούν κατά 25,7% στο εννεάμηνο στα 130,4 εκ. ευρώ έναντι 103,8 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ενώ για το τρίτο τρίμηνο το a-EBITDA ανήλθε σε 45,2 εκ. ευρώ έναντι 35,9 εκ. ευρώ για την περυσινή τριμηνιαία περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 50,0 εκ. ευρώ για το 9Μ’21 έναντι ζημίας 8,7 εκ. ευρώ για το 9Μ’20, με τα τριμηνιαία μεγέθη για το αποτέλεσμα μετάλλου να ανέρχονται σε κέρδη 8,6 εκ ευρώ για το τρίτο τρίμηνο’21 έναντι κερδών 4 εκ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο’20. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 187,4 εκ. ευρώ έναντι 99,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλες οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρίας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 3,1 εκ. ευρώ έναντι 2,8 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 175,7 εκ. ευρώ έναντι 90,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων αύξησαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 107 εκ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της 31.12.2020, με την αρνητική επίδραση του τελευταίου να προκαλεί αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το Καθαρό Xρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 22,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο έναντι 18,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρά το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 117,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο ’21) έναντι κερδών 25,0 εκ. ευρώ του 9Μ’20, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115,4 εκ. ευρώ για το 9Μ’21 ή 0,3075 ευρώ ανά μετοχή από 24,1 εκ. ευρώ για το 9Μ’20 ή 0,0642 ευρώ ανά μετοχή.

Ανάλυση ανά κλάδο

Για τους 9 μήνες έως την 30.09

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

Aλουμίνιο

964.943

722.474

101.221

56.346

85.506

63.520

65.949

27.813

54.274

19.680

Χαλκός

1.117.571

777.956

74.458

34.538

44.910

40.237

58.789

17.940

71.277

10.660

Σύνολα

2.082.514

1.500.429

175.678

90.884

130.416

103.757

124.738

45.753

125.551

30.340

Για τους 3 μήνες από την 01.07 έως την 30.09

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

30/9/2021

30/9/2020

Aλουμίνιο

360.470

246.929

34.274

21.192

29.267

23.510

21.591

12.757

17.171

9.793

Χαλκός

378.127

254.732

18.629

17.607

15.908

12.394

14.171

11.654

10.505

11.670

Σύνολα

738.597

501.660

52.903

38.799

45.175

35.905

35.762

24.411

27.676

21.463

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το εννεάμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 23,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 33,6%, στα 964,9 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών καθώς και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί σταδιακά την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου θερμού ελάστρου στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 54,3 εκ. ευρώ έναντι 19,7 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 85,5 εκ. ευρώ στο 9Μ’21 έναντι 63,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 83 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 62,2 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής Εταιρίας στα Οινόφυτα.

Κλάδος χαλκού

Στο κλείσιμο του εννεαμήνου του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,8%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού, αλλά και την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 1.117,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,7%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 71,3 εκ. ευρώ, έναντι 10,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου αλλά και τη θετική επίδραση αποτίμησης των μετοχών της Cenergy Holdings, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 44,9 εκ. ευρώ στο εξάμηνο του 2021 έναντι 40,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, το 9Μ’21, διατέθηκαν περί τα 11,1 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό 5,3 εκ. ευρώ να κατευθύνεται στης εγκαταστάσεις της μητρικής στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 3,7 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων με στόχο τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2021

Για το υπόλοιπο του έτους, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, η ElvalHalcor βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός με πωλήσεις εκτός Ελλάδας άνω του 91% του κύκλου εργασιών, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία. Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της ενέργειας αναμένεται να κάνουν περισσότερο εμφανή την επίδρασή τους στο τελευταίο τρίμηνο, οπότε και σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές τιμές, ιδιαίτερα στην τιμή του αερίου TTF, ωστόσο οι συνθήκες της ζήτησης παραμένουν θετικές, επιτρέποντας την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.