• DOW JONES INDUS. AVG

  35.911,81 -0,56%
 • S&P 500

  4.662,85 0,08%
 • NASDAQ COMPOSITE

  14.893,75 0,59%
 • DJ EURO STOXX 50 €

  4.253,76 -1,13%
 • FTSE 100

  7.551,45 -0,79%
 • DAX

  15.770,89 -1,02%
 • CAC 40

  7.118,50 -1,15%
 • AEX

  770,52 -1,38%
 • IBEX 35

  8.783,40 -0,63%
 • ATX

  4.007,68 -0,57%
 • NIKKEI 225

  28.257,25 -0,27%
 • HANG SENG

  24.112,78 -0,44%
 • STRAITS TIMES

  3.279,96 -0,24%
 • MOEX

  3.482,62 -2,18%
 • SHANGHAI SE COMPOSITE

  3.569,91 0,80%
 • BSE SENSEX 30

  61.291,95 -0,03%
 • KOSPI

  2.864,24 -0,90%
 • MERVAL

  85.038,79 -0,52%
 • BOVESPA

  106.373,90 -0,52%
 • EUR/USD

  1,14
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ NYMEX

  85,12 1,55%
 • ΧΡΥΣΟΣ

  1.812,56 -0,37%
 • 10ετες ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  92,55 1,57%

Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς το Πράσινο ομόλογο της Lamda

01/07/2022, 14:13
Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς το Πράσινο ομόλογο της Lamda

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι, το Ελληνικό, οι όροι και ο έλεγχος της PwC

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» για την έκδοση του ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού 230.000.000,00 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 200.000.000,00 ευρώ, με διάρκεια επτά (7) έτη μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται για το συγκεκριμένο ομόλογο κάποια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που περιγράφονται στο ενημερωτικό αναφορικά με την εκδότρια αφορούν το γεγονός ότι τα έσοδα της Εκδότριας, ως εταιρίας συμμετοχών, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ) από τις θυγατρικές της και ειδικότερα, από τις θυγατρικές που εκμεταλλεύονται τα εμπορικά κέντρα «The Mall Athens», «Golden Ηall» και «Mediterranean Cosmos» και επίσης το ότι η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και ιδιαίτερα των θυγατρικών εταιριών που εκμεταλλεύονται τα εμπορικά κέντρα «The Mall Athens», «Golden Ηall» και «Mediterranean Cosmos», καθώς και τα εμπορικά καταστήματα της Μαρίνας Φλοίσβου, έχουν επηρεαστεί και ενδεχομένως να επηρεαστούν περαιτέρω στο μέλλον ουσιωδώς αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας του Kορωνοϊού COVID-19.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αφορούν το γεγονός ότι η ανάπτυξη του Ακινήτου αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Ομίλου έναντι του Πωλητή υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και τυχόν καταγγελία της Σύμβασης, θα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη μεταβίβαση της κυριότητας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στον Πωλητή.

Επίσης, η επένδυση στο Ακίνητο αφορά στην αστική ανάπτυξη έκτασης περίπου 6,2 εκατ. τ.μ., χωρίς να υπάρχει προηγούμενο παρομοίου εγχειρήματος στην Ελλάδα.

Πιθανή αποτυχία της διοίκησης του Ομίλου να αναπτύξει το Ακίνητο και να διαχειριστεί επιτυχώς όλους τους κινδύνους ανάπτυξής του, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, το μακροπρόθεσμο του σχεδιασμού, την ανάμειξη πολλών φορέων και την πολυπλοκότητά του, την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στο εκτιμώμενο κόστος, δύναται να επιδράσει ουσιωδώς αρνητικά στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου και να επηρεαστεί η ικανότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Έλεγχος από την PwC για το Πράσινο Ομόλογο

Το ομολογιακό δάνειο έχει υποβληθεί σε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (preissuance external review) έναντι των εθελοντικών αρχών έκδοσης πράσινων ομολόγων «Green Bond Principles» (June 2021) που έχουν δημοσιευτεί από τον οργανισμό International Capital Market Association (ICMA) και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» («ISAE 3000») από την ελεγκτική εταιρεία PWC με σύμφωνη γνώμη.

Λοιπές πληροφορίες που αφορούν την Έκδοση του πράσινου ομολόγου:

 • Η διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Ο ορισμός της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και ο προσδιορισμός του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο
 • Η Τράπεζα Πειραιώς ορίστηκε ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου για την υπογραφή από την Εταιρία της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιακού Δανείου.
 • Τα αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ, ύψους έως €230 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ήτοι καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων που εκτιμώνται σε €223 εκατ., θα διατεθούν από την Εκδότρια ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες (joint ventures) στις οποίες συμμετέχει ή θα συμμετέχει η Εταιρία ή/και εταιρίες του Ομίλου, αποκλειστικά σε Πράσινες Επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου και περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
 • Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία «Βook Building»). Το Βιβλίο Προσφορών θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
 • Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό.

Τέλος η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Top