ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

29/10/2022, 11:13
ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 27,9 και 10,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα

Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2020 ανήλθαν στις 3.691, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών).

Από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 46,1 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 27,9 και 10,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 37,9 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2020, εκ των οποίων 20,6 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία.

Κατά το έτος 2020, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 195.789 και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 6,0 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2020, αντιστοιχούν στο:

0,5% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,

19,4% του συνολικού κύκλου εργασιών,

19,6% της συνολικής αξίας παραγωγής, 22,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία),

18,9% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,

19,7% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,

20,6% των συνολικών δαπανών προσωπικού,

20,5% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,

7,8% του συνόλου των απασχολούμενων,

Από τις 3.691 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, κατά το έτος 2020, οι 2.952 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80,0%) και 739 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20,0%).

Οι πέντε κυριότερες χώρες στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι: η Κύπρος με ποσοστό 44,5% (1.642 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 6,9% (255 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 6,7% (249 επιχειρήσεις), το Λουξεμβούργο με ποσοστό 5,4% (198 επιχειρήσεις) και η Γερμανία με ποσοστό 5,2% (192 επιχειρήσεις).

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο, αποτελούν το 44,5% του συνόλου των συνδεόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 6,7 δισ. ευρώ, ήτοι 14,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 49.138 απασχολουμένους, ήτοι 25,1% επί του συνολικού αριθμού απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα την πέμπτη κατά σειρά κυριότερη (ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων) χώρα, δηλαδή τη Γερμανία, αποτελούν το 5,2% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 4,7 δισ. ευρώ, ήτοι 10,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων και 14.584 απασχολουμένους, ήτοι 7,4% επί του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Η δραστηριότητα των ξένων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 1.082 επιχειρήσεις, ήτοι 29,3% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 460 επιχειρήσεις, ήτοι 12,5% και στον τομέα των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 426 επιχειρήσεις, ήτοι 11,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 2020, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 23,0 δισ. ευρώ, ήτοι 49,8%. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 11,5 δισ. ευρώ (24,9%) και 3,1 δισ. ευρώ (6,8%), αντίστοιχα.

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία με 3,3 δισ. ευρώ, ήτοι 30,5% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας με 2,6 δισ. ευρώ (23,9%) και 1,6 δισ. ευρώ (14,8%), αντίστοιχα.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 67.930 απασχολούμενους, ήτοι 34,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις. Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 37.163 άτομα (19,0%) και ο τομέας διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης με 27.731 άτομα (14,2%).

Οι δαπάνες προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου, ανήλθαν στα 2,0 δισ. ευρώ, ήτοι 33,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης και στον τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας δαπάνησαν 1,4 δισ. ευρώ (22,7%) και 0,7 δισ. ευρώ (11,6%), αντίστοιχα.