ΔΕΗ: Τροποποίηση των όρων συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. ευρώ

02/08/2023, 08:57
ΔΕΗ: Τροποποίηση των όρων συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. ευρώ

Στην τροποποίηση των όρων της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανακοινώνει ότι συμφώνησε η ΔΕΗ.

Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων και υπό την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent):

  • (i) την παράταση της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024 (με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον 12 μήνες)
  • (ii) την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τον Ιούλιο του 2028 ή έως τον Ιούλιο του 2029, σε περίπτωση που η ανακυκλούμενη περίοδος (revolving period) παραταθεί για επιπλέον 12 μήνες, όπως προαναφέρθηκ
  • (iii) την τροποποίηση του αρχικού επιτοκίου για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) από 6,8% σε EURIBOR + περιθώριο 4,5%.

Η συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ. Τα συμβατικά έγγραφα υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2021 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021. Εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder), η Qualco Α.Ε. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer), η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακaς των ομολόγων (note trustee) και η Carval Investors, η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders).