Οι νέες ρυθμίσεις για τη διαφήμιση στην τηλεόραση

30/04/2018, 10:00
1

Αλλάζει πλήρως το διαφημιστικό τοπίο μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων για τη διαφήμιση στα ΜΜΕ, που ενσωματώθηκαν στον νόμο 4532 για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/1794» ως άρθρο 30. Με τις νέες ρυθμίσεις αντικαθίσταται σειρά διατάξεων του νόμου 2328/95 για τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Εξαιρετική σημασία έχουν οι διατάξεις που μειώνουν το ποσοστό επιβράβευσης σε 4% και αλλάζουν τους όρους στις συναλλαγές μεταξύ διαφημιζομένων - διαφημιστών και ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 8 του άρθρου 12 ορίζει ότι το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης. Όλα τα παραστατικά για τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Ακόμη, προβλέπεται ότι η ιδιότητα του διαφημιστή αποδίδεται μόνο σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών τους. Τα media shops, τα οποία επιδίδονται και στην αγορά τηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως αθλητικών, σύμφωνα με τον νόμο δεν δικαιούνται επιβράβευση. Προσδιορίζονται από τον νόμο ως οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και Μέσων και εκείνες που απλώς συμβάλλονται με τα Μέσα χωρίς να παρέχουν τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία! Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους. Ο έλεγχος της ΔΟΥ μπορεί να επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά άμεσα η διαφήμιση ή η καταχώριση.