Θα επιτρέπονται συγχωνεύσεις εταιρειών διαφορετικών μορφών

11/10/2018, 19:18
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-1

Τρεις βασικές αλλαγές στο εταιρικό Δίκαιο επιφέρει το νομοσχέδιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις το οποίο δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας.

Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά τις συγχωνεύσεις. Με το νομοσχέδιο γίνεται πλέον δυνατή η συγχώνευση εταιρειών διαφορετικών μορφών προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων. Και αυτό καθώς προβλέπει ρητά τη δυνατότητα συγχωνεύσεων όλων των εταιρειών σε όλες τις νομικές μορφές. Υπενθυμίζεται στους εταιρικούς νόμους (2190/20,3190/55,4072/12) προβλέπεται η συγχώνευση μεταξύ εταιρειών της ίδιας νομικής μορφής, δηλαδή συγχώνευση μεταξύ ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Επί της διαδικασίας η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Τα διοικητικά συμβούλια ή οι διαχειριστές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση συντάσσουν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε ο,τι αφορά την προστασία πιστωτών (μαζί και οι ομολογιούχοι), μέσα σε τριάντα ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας , οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις από τις εταιρείες, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Επίσης προβλέπεται οι εγγυήσεις που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της απορροφώσας εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο κάθε διαφορά που θα προκύψει επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών. Με την απόφασή του το δικαστήριο δύναται να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.

Οι μετατροπές

Η δεύτερη βασική αλλαγή που επιφέρει το νομοσχέδιο αφορά τις μετατροπές των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) σε ΑΕ που δεν προβλέπει το εταιρικό Δίκαιο. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μέχρι σήμερα μόνο μέσω αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ν.2190/20, καθώς οι μετατροπές ρυθμίζονται μόνο από τους φορολογικούς-αναπτυξιακούς νόμους. Το συγκεκριμένο ζήτημα ρυθμίζεται πλέον από το νομοσχέδιο με σαφή τρόπο. Σημειώνεται, ότι η επιτροπή επέλεξε να εντάξει στο εταιρικό δίκαιο όσους μετασχηματισμούς προβλέπονταν σε φορολογικούς νόμους. Επομένως, οι διατάξεις που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα σε διαδικασίες εταιρικών μετασχηματισμών θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά, πλέον, το νομοθετικό πλαίσιο θα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση.

Μάλιστα το νομοσχέδιο ορίζει πως εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τις οικείες διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί και υπό τη νέα νομική μορφή της, με αντίστοιχη προσαρμογή των ενδείξεων που προσδιορίζουν τη μορφή αυτή.

Επίσης στην εταιρεία, υπό τη νέα νομική μορφή της μπορούν να εισέλθουν νέοι μέτοχοι ή εταίροι σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της.

Με βάση το νομοσχέδιο ετερόρρυθμη εταιρεία μετατρέπεται αυτοδικαίως σε ομόρρυθμη εταιρεία σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου. Αντίστοιχα, ομόρρυθμη εταιρεία μετατρέπεται αυτοδικαίως σε ετερόρρυθμη εταιρεία, στις περιπτώσεις εισόδου νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου και μετατροπής της ιδιότητας ενός έστω ομόρρυθμου εταίρου σε ετερόρρυθμο εταίρο.

Στις περιπτώσεις μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη ή μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε κεφαλαιουχική, οι αξιώσεις κατά των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταίρων, παραγράφονται μετά πέντε έτη από τη συντέλεση της μετατροπής

Οι διασπάσεις

Η τρίτη μεγάλη αλλαγή του νομοσχεδίου αφορά τη διάσπαση μίας εταιρείας, που σήμερα προβλέπεται μόνο για τις ΑΕ. Το νομοσχέδιο εξειδικεύει τη διαδικασία ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε εταιρείας, καθώς κάθε εταιρικός τύπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Η διάσπαση διακρίνεται σε κοινή διάσπαση, μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Η κοινή διάσπαση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέων εταιρειών, είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών. Η μερική διάσπαση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών. Η απόσχιση κλάδου πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών, είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών.

Μορφές μετασχηματισμών

Συνολικά, με το σχέδιο νόμου, σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές:

α) Ανώνυμες εταιρείες.

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

γ) Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

δ) Ομόρρυθμες εταιρείες.

ε) Ετερόρρυθμες εταιρείες.

στ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.

ζ) Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 293 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).

η) Ευρωπαϊκές εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001.

θ) Αστικοί συνεταιρισμοί.

ι) Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1435/2003.

Οι παραπάνω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώμενες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες.

ΠΗΓΗ: NEWMONEY.GR