Ελλάδα 2.0: Δημόσια πρόσκληση για αξιολογητές

30/12/2021, 19:51
Ελλάδα 2.0: Δημόσια πρόσκληση για αξιολογητές

Εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία Καταλόγου – Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο είναι απαραίτητο για να τρέξει η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Ελλάδα 2.0.

Ειδικότερα, οι αξιολογητές θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που θα εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0», προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τα δανειακά του κεφάλαια.

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο, έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και δεν τελούν σε αναστολή,
  • έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, είτε κατά την τελευταία τετραετία από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του 11μήνου του 2021, εφόσον έχει γίνει έλεγχος των οικονομικών τους καταστάσεων από ορκωτό λογιστή/ελεγκτή ή και φοροτεχνικό Α’ τάξης, δηλαδή 2017 έως 11/2021) είτε κατά την τελευταία τετραετία από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί από το 2022 και έπειτα,
  • διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ετησίως και
  • διαθέτουν ομάδα έργου, δηλαδή προσωπικό ή/και συνεργάτες επαρκείς σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την υλοποίηση του έργου.

Σε περίπτωση ένωσης τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέρη αυτής.

Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια των επιχειρησιακών συμφωνιών του Υπουργείου Οικονομικών με εγχώρια και διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα, με βάση τις οποίες θα εκταμιευθούν, άμεσα προς αυτά, 1,57 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 12,7 δισ. ευρώ, δανειακούς πόρους, του «Ελλάδα 2.0».

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/), καθώς και στον ιστότοπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (https://greece20.gov.gr/). Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στο Μητρώο, τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων κ.λπ.