Εurobank: Καθαρά κέρδη €190 εκατ. - Προς μέρισμα το 2022

01/09/2021, 10:54
Εurobank: Καθαρά κέρδη €190 εκατ. - Προς μέρισμα το 2022

Τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου είναι πολύ καλά λόγω της αύξησης της κερδοφορίας που προήλθε από την αύξηση των εσόδων και από την μείωση των προβλέψεων, της μείωσης των οργανικών ΜΕΑ σε τριμηνιαία βάση, της αύξησης των καταθέσεων και της αύξησης των πραγματικών ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 120.0 εκατ. ευρώ (+71.4% σε τριμηνιαία βάση).

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 335.1 εκατ. ευρώ (+0.1% σε τριμηνιαία βάση) και τα έσοδα από προμήθειες σε 110.3 εκατ. ευρώ (+11.8% σε τριμηνιαία βάση). Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 259.9 εκατ. ευρώ (+12.5% σε τριμηνιαία βάση).

Το λειτουργικό κόστος ανήλθε σε 217.5 εκατ. ευρώ (+0.9%). Οι προβλέψεις για επισφαλής απαιτήσεις σε 92.9εκατ. ευρώ (-29.2% σε τριμηνιαία βάση). Τα ΜΕΑ ανήλθαν σε 5.7 δισ. ευρώ με την οργανική μείωση ΜΕΑ στα - 43 εκατ. ευρώ Τα πραγματικά ενσώματα ιδία κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ (+169εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση).

Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 41.1 δισ. ευρώ (-12εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση) και οι καταθέσεις σε 49.7δισ. Ευρώ (+1.5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση).

Ο δείκτης Χορηγήσεις/καταθέσεις βελτιώθηκε στο 83% από 85% το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 190 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι η τράπεζα θα πιάσει τον στόχο για καθαρά κέρδη ύψους 371 εκατ. ευρώ.