ΔΕΗ: Γιατί δεν υποβλήθηκε έκθεση προς τη ΓΣ;

24/09/2021, 11:36
ΔΕΗ: Γιατί δεν υποβλήθηκε έκθεση προς τη ΓΣ;

Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 750 εκατ. ευρώ δημιουργεί ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο υπέβαλλε έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για παραίτηση (όχι κατάργηση) των υφιστάμενων μετόχων από τα δικαιώματα; Αυτό δεν ορίζει ο εταιρικός νόμος;

Όχι, βεβαίως. Οι σύμβουλοι της ΔΕΗ, δηλαδή η Citigroup και η Goldman Sachs θα κάνουν βολιδοσκόπηση επενδυτών και θα αποφασιστεί η τιμή διάθεσης.

Καλά τα αποτελέσματα λόγω της ισχυρής αύξησης της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών (+45%) και της μείωσης του καθαρού δανεισμού κατά €389εκ. σε σχέση με το 2020. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.19δισ. (-2.5% σε ετήσια βάση), τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε €471.5εκ. (+3.1%) και τα καθαρά κέρδη σε €26.9εκ. (-8.2%).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €301.9εκ. (+45.0%), με τις επενδύσεις στα €239.4εκ. αυξημένες κατά €41.7εκ. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €389εκ. στα €2.89δισ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας προς τους επενδυτές, στόχος της διοίκησης είναι τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να ανέλθουν σε €901εκ. το 2021, €1.3δισ. το 2023 και €1.7δισ. το 2027.

Οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε €600εκ το 2021, €1.2δισ. το 2022, €2.2δισ. το 2023 και €2.0δισ. το 2024. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί 3.0x-3.5x EBITDA το 2026.

Τέλος, η διοίκηση εκτιμά ότι θα διανείμει μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών το 2023 και 35%-55% την περίοδο 2024-2026.