ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Τη διανομή κερδών ενέκρινε η ΓΣ – Από τις 3/7 η καταβολή μερίσματος €0,38 ανά μετοχή

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Τη διανομή κερδών ενέκρινε η ΓΣ – Από τις 3/7 η καταβολή μερίσματος €0,38 ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,38 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,38 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη ΓΣ ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 90.052.278 υπέρ (99,98% επί των παρισταμένων) και αποχή 16.398 (0,02% επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2022 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: α) Εγκρίθηκε με ψήφους 89.911.171 υπέρ (99,83% επί των παρισταμένων) κατά 146.505 (0,16% επί των παρισταμένων) και αποχή 11.000 (0,01% επί των παρισταμένων) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 44.604.209,65, ήτοι 0,38 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023. Το μέρισμα της χρήσης 2022 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

β) Εγκρίθηκε με ψήφους 83.651.345 υπέρ (92,88% επί των παρισταμένων), κατά 6.377.031 (7,08% επί των παρισταμένων) και αποχή 40.300 (0,04% επί των παρισταμένων), η καταβολή αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.370.000.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 90.052.278 υπέρ (99,98% επί των παρισταμένων) και αποχή 16.398 (0,02% επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μην Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 89.728.918 υπέρ (99,62% επί των παρισταμένων) και 304.330 κατά (0,34% επί των παρισταμένων) και αποχή 35.428 (0,04% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Νικόλαου Βουτυχτή, Ανδρέα Ταπραντζή, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου και Τατιάνας Καραπαναγιώτη.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 89.773.195 υπέρ (99,67% επί των παρισταμένων) και 260.053 κατά (0,29% επί των παρισταμένων) και αποχή 35.428 (0,04% επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

Θέμα 7ο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία στους μετόχους και ακολούθως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 75.269.522 υπέρ (83,57% επί των παρισταμένων) και 14.758.854 κατά (16,39 επί των παρισταμένων) και αποχή 40.300 (0,04% επί των παρισταμένων), την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

Θέμα 8ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 89.504.480 υπέρ (99,37% επί των παρισταμένων) κατά 553.196 (0,61% επί των παρισταμένων) και αποχή 11.000 (0,02% επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2022 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 89.120.844 υπέρ (98,95% επί των παρισταμένων) κατά 936.832 (1,04% επί των παρισταμένων) και αποχή 11.000 (0,01% επί των παρισταμένων) η πρόταση εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με διετή θητεία με σύνθεση ίδια με αυτήν της απερχόμενης, ήτοι:

1. Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ανδρέας Ταπραντζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.

3. Νικόλαος Καλαμαράς, ανεξάρτητος, μη μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος, Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική.

Επί του 10ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.