ΟΤΕ: Απορρόφηση της Cosmote μέχρι τον Ιανουάριο του 2024

ΟΤΕ: Απορρόφηση της Cosmote μέχρι τον Ιανουάριο του 2024

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε τη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ, μέχρι τον Ιανουάριο του 2024.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε τη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ, μέχρι τον Ιανουάριο του 2024.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 13.07.2023 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρείας “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (“COSMOTE”).

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η απορροφούμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων τελικών εγκρίσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας καθώς και της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης.