Πειραιώς: Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις

21/10/2021, 09:21
Πειραιώς: Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις

Για την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο της οικονομίας, τα stress test της ΕΚΤ για ακραίες καταστάσεις και τα περαιέρω βήματα της Τράπεζας μίλησε η κα. Χρυστάνθη Μπερμπάτη, γενική διευθύντρια, επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού, IR & ESG της Τράπεζας Πειραιώς, σε παρέμβαση της στο Athens ESG & Climate Crisis Summit.

Όπως επισήμανε, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και των τραπεζών που έχουν έκθεση σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία εκείνων των επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Το βραχυπρόθεσμο κόστος της προσαρμογής προς κλιματικά φιλικές πολιτικές είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δυνητικά πολύ υψηλότερο κόστος που προκύπτει από φυσικές καταστροφές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

«Προς αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει υποδείγματα υπολογισμού των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών με χρονοδιάγραμμα τα δύο επόμενα έτη προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις της Πειραιώς, πρόσθεσε.

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας.

Παρέχει επίσης ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε «καθαρές» τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, είπε μεταξύ άλλων η κ.Μπερμπάτη. Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει ESG στόχους ως απόδειξη της δέσμευσής μας να ενσωματώσουμε τα κριτήρια ESG στις επιχειρηματικές και οικονομικές αποφάσεις μας.

Η εφαρμογή των ΕSG από την Τράπεζα

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG, κινούμενη σε δύο επίπεδα:

· Στο πρώτο επίπεδο δημιουργεί τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance).

· Στο δεύτερο επίπεδο εντοπίζει σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις και σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία

Από τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων με βάση τα κριτήρια ESG προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση υπό ολιστική προσέγγιση, η Τράπεζα Πειριαώς ακολουθεί διαδικασία 3 βημάτων για την προώθηση της αλλαγής:

· Εξαίρεση από έκθεση σε δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με το ESG (λιγνίτης - όπλα - ψυχαγωγία ενηλίκων)

· Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαδικασίες αξιολόγησης δανείων μέσω της υιοθέτησης πολιτικής θετικής αξιολόγησης και όχι απόρριψης

· Συνεργασία με τους πελάτες για να στηρίξουμε τη μετάβαση σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και συμπεριφορές - ενσωματώνοντας την ESG απόδοση και στόχους

«Πράσινα» ομόλογα

Όπως είπε η κ.Μπερμπάτη, τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή ενέργειας, τα κτίρια αλλά και μεταφορές. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε ρεκόρ ζήτησης για το πρώτο της πράσινο ομόλογο: οι προσφορές έφτασαν τα 120- 130 δισ. ευρώ για το 15ετές πράσινο ομόλογο ύψους 12 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα η έκδοση «πράσινων» εταιρικών ομολόγων άρχισε από το 2019 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έξι «πράσινα» εταιρικά ομόλογα από ισάριθμες εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες άντλησαν συνολικά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.