Attica Bank: Ζημιογόνο το 9μηνο - Δεσμεύσεις για υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού

28/12/2021, 23:05
Attica Bank: Ζημιογόνο το 9μηνο - Δεσμεύσεις για υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού

Ζημιές παρουσίασε στο 9μηνο η Attica Bank. Εφτασαν τα 26,86 εκατ. ευρώ έναντι 35,66 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,6 δισ. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε €257 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €238,4 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €18,1 εκατ. τη λιανική τραπεζική.H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα το εννέαμηνο του 2021 μειώθηκε στα €55 εκατ. ευρώ από €155 εκατ. το 2020 με παράλληλη μείωση του κόστους ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα είναι μηδενική.Την 30.09.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,87 δισ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά €224 εκατ. περίπου και 8,4% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου €3,1 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές στο εγχώριο περιβάλλον.Ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 56,2%.

Διοίκηση Attica Bank : Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, η Διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 240 εκατ. ευρώ σε υλοποίηση της συμφωνίας των μετόχων, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί επιτυγχάνοντας έτσι έναν εκ των βασικών επιχειρηματικών στόχων της. Επισημαίνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την αφετηρία για την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, η οποία θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενίσχυσης της πελατειακής της θέσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ., με τη συμμετοχή του ΤΧΣ με ποσοστό 62,93%, του ΤΜΕΔΕ με ποσοστό συμμετοχής 14,7% και της εταιρείας RINOA LTD με ποσοστό 9,87%, εξασφάλισε στην Τράπεζα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 που ανέρχεται σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30.09.2021, σε περίπου 12%, σημαντικά άνω των ελαχίστων ορίων που ισχύουν σήμερα, δίνοντας της έτσι ώθηση να συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της.

Το 2022 με την ωρίμανση της αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων και την ένταξή τους στο πρόγραμμα «HΡΑΚΛΗΣ 2», θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του Ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων αλλά και η αύξηση των καταθέσεων σε υψηλά επίπεδα έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ρευστότητας, το οποίο αποτελεί εχέγγυο ώστε η Attica Bank να αναπτύξει τις εργασίες της και να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών καταστημάτων που θα οδηγήσει στη σταδιακή μετατροπή του παραδοσιακού Δικτύου σε σημεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Ειδικότερα, κατά την κλειόμενη περίοδο, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων, με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 52% σε ετήσια βάση με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων / προμηθειών από χορηγήσεις, ύψους 74% ενώ το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας παραμένει μειούμενο και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Για την περίοδο 01.01.2021 έως και 30.09.2021, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου €257 εκατ. και ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις κυμαίνεται στα επίπεδα του 56%, μετά και την ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των τα υπολοίπων των καταθέσεων, σε ετήσια βάση, κατά 8,4%.

Η Διοίκηση της Attica Bank , οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.