Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα για squeeze out του Ιασώ

27/08/2021, 20:28
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα για squeeze out του Ιασώ

Το πράσινο φως στο δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών (squeeze out) του ΙΑΣΩ από τον βασικό μέτοχο OCM Luxembourgh άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προλειαίνοντας το έδαφος για την οριστική διαγραφή της εταιρείας από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρεία, με έδρα το Λουξεμβούργο, ήδη κατέχει σχεδόν το 94% των μετοχών και η πρόσταση εξαγοράς αφορά το εναπομείναν 6%. Επόμενο βήμα είναι η διαγραφή του ΙΑΣΩ από το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Η απόφαση της Επ. Κεφαλαιαγοράς

1. Η «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A R.L.» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει, ότι στις 26 Αυγούστου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

(α) ενέκρινε το από 6 Αυγούστου 2021 αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Απόφαση»), του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία») τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και (β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας την 10.09.2021, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης.

2. Κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορούσε 7.344.843 μετοχές (οι «Μετοχές») που αντιπροσώπευαν ποσοστό 6,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Περαιτέρω από την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς έως τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26 Αυγούστου 2021 ο Προτείνων προέβη σε αποκτήσεις 49.696 Μετοχών.

3. Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα γίνει έναντι καταβολής ανταλλάγματος 1,50 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

4. Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και

(β) ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας.

6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.