Προοδευτική: Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης

30/08/2021, 21:21
Προοδευτική: Άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.", από αύριο, Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί.

Όπως δειυκρινίζεται, η εταιρία προέβη την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2020, με έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή με σύμφωνη γνώμη - ουσιώδη αβεβαιότητα, που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας, όπως ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.