Ποιες εταιρίες και τι ποσά άντλησαν το α’ εξάμηνο του 2018

14/11/2018, 16:40
bg_1

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των κοινών εταιρικών ομολόγων των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (άντληση €120 εκ.), CORAL Α.Ε. (άντληση €90 εκ.) και B&F Α.Β.Ε.Ε. (άντληση €25 εκ.). Η έκδοση του συνόλου των προαναφερθέντων εταιρικών ομολόγων υλοποιήθηκε μέσω Δημόσιας Προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π. (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών). Τον Φεβρουάριο του 2018, πραγματοποιήθηκε η ένταξη προς διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος. Η κάλυψη της έκδοσης πραγματοποιήθηκε μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης και το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε €6,5 εκ. Τον Μάρτιο του 2018 η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Β.Ε.Ε. προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αντλώντας €3 εκ.Η εταιρεία ATTICA BANK A.T.E. προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αντλώντας €88,9 εκ. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αντλώντας €41,3 εκ. ευρώ.