Μεγαλύτερη διαφάνεια για τις ασφαλιστικές εταιρίες επιβάλει η ΔΕΙΑ

04/04/2018, 15:56
ASFALISTIKES-LOGOS

Σε ενημερωτική συνάντηση συμμετείχε το σύνολο των επικεφαλής και εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και υπάγονται στην εποπτεία της ΤτΕ. Κύριο μέλημα της ΔΕΙΑ είναι η επαρκής και εύληπτη πληροφόρηση των ασφαλισμένων ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης που ασφαλίζονται.

Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν ανάλογη πληροφόρηση στους επενδυτές, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη επένδυση είτε ως μέτοχοι είτε ως ανάδοχοι του χαρτοφυλακίου. Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, είναι σημαντικό – επισημαίνει η ΔΕΙΑ – το ΔΣ κάθε ασφαλιστικής θα πρέπει να εγκρίνει την πολιτική που αφορά τόσο στις εργασίες, όσο και στα πρόσωπα/τις λειτουργίες που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και την «κριτική ανάγνωση» των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται.

Η περιγραφή θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή στους ασφαλισμένους (αρ. 292 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35), προκειμένου να μπορούν να αντιληφθούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης, να παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την ασφαλιστική επιχείρηση, τα χαρτοφυλάκιά της και τον τρόπο που αυτή τα διαχειρίζεται. Τα κείμενα πρέπει να διαβάζονται αυτόνομα (οι παραπομπές σε άλλα δημοσιευμένα κείμενα της επιχείρησης π.χ. δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις επιτρέπονται ΜΟΝΟ κατόπιν εποπτικής έγκρισης).

Σε ό,τι αφορά στα εποπτικά κεφάλαια (SCR), η ΔΕΙΑ επισημαίνει ότι πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά ότι το SCR εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση, καθώς και η πιθανή χρήση μεταβατικού μέτρου. Η ΔΕΙΑ συστήνει να αποφεύγονται είτε οι πολύ αναλυτικά ανεπτυγμένες ενότητες είτε αυτές όπου η πληροφόρηση είναι ελλιπής και επισήμανε ότι μέχρι σήμερα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι περιορισμένα, δεν δίνουν την δυνατότητα σύγκρισης, δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για την στρατηγική της εταιρίας, καθώς και σχολιασμό των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με τους στόχους του επιχειρηματικού πλάνου. Επίσης η ΔΕΙΑ επισημαίνει την απουσία αναφοράς στα πρόσωπα του ΔΣ, της Διοίκησης, των επιτροπών και βασικών λειτουργιών, στους ρόλους τους αλλά και στις ικανότητές τους.

Η 3η ενότητα των παρατηρήσεων της εποπτικής αρχής αφορά την πεμπτουσία της ασφαλιστικής εργασίας, δηλαδή την ανάληψη κινδύνων, και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναφοράς σε:

-δείκτες μέτρησης και παρακολούθησης

-όρια και περιορισμούς

-ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές των παραγόντων κινδύνου

Στο επίπεδο αυτό η ΔΕΙΑ κρίνει απαραίτητα την πληροφόρηση αναφορικά με τις τεχνικές προβλέψεις, καθώς και τις υποθέσεις που βαρύνουν στον υπολογισμό τους.

Ικανοποίηση εκφράστηκε από τους επόπτες για την αποτύπωση της κατηγοριοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων.

Συμπερασματικά και προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος με την Εποπτική Αρχή, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις που έχουν επιτύχει σε σχέση με τον προγραμματισμό και αιτιολόγηση των αποκλίσεων, αλλά και πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό πλάνο, τη στρατηγική και ανάλυση των σημαντικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις προβλέψεις.

Τέλος, αλλάζουν οι προθεσμίες για την υποβολή των πληροφοριών στην ΔΕΙΑ σε δύο (2) εβδομάδες νωρίτερα τα ετήσια και μια εβδομάδα νωρίτερα τα τριμηνιαία.