Νέα κίνητρα για το ενεργειακό μέλλον των μικρομεσαίων

21/06/2022, 09:44
Νέα κίνητρα για το ενεργειακό μέλλον των μικρομεσαίων

Είναι η ώρα του «τερπνού μετά του ωφέλιμου» καθώς η προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως επιτυχία αν δεν στραφούμε τώρα - άμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

του Βασίλη Κορκίδη
προέδρου ΕΒΕΠ

Υπό άλλες συνθήκες η ενεργειακή μετάβαση των ΜμΕ θα μπορούσε να αποτελέσει γρίφο για δυνατούς λύτες.

Η παρούσα υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα γρήγορα αντανακλαστικά, ουσιαστικά με μία νέα παρέμβαση που επί της ουσίας είναι συνέχεια της προηγούμενης ρύθμισης που προβλέπει μείωση 30% του φόρου εισοδήματος για 9 χρόνια για όσες συγχωνευθούν ή μετατραπούν έρχεται να λύσει τον γρίφο.

Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου οι πιέσεις τα οικονομικά των ΜμΕ είναι υπερ-αυξημένες λόγω του ενεργειακού αλλά και του κόστους των πρώτων υλών που επιβαρύνονται από το μεταφορικό κόστος.

Σύμφωνα με τη διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%.

Με την έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών κατά 100% από τα έσοδα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μάιου 2003 ενώ από έκπτωση των δαπανών εξαιρούνται όσες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η παροχή κινήτρων και δη φορολογικών δεν μπορεί παρά να βρίσκει σύμφωνο το Ε.Β.Ε.Π. το οποίο ως γνωστόν έχει τοποθετηθεί επί του μείζονος σημασίας θέματος της ενεργειακής μετάβασης των ΜμΕ.

Είναι η ώρα του «τερπνού μετά του ωφέλιμου» καθώς η προσπάθεια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως επιτυχία αν δεν στραφούμε τώρα - άμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εδώ οφείλω να υπενθυμίσω ότι το Επιμελητήριο έχει καταθέσει στο συναρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο για τις ΜμΕ την πρόταση «3Α», γνωστή και ως «Solar Rooftop» η οποία ακριβώς στοχεύει μέσω της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής «REPowerEU» στην μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, άρα και μείωσης της βασικής ανελαστικής δαπάνης που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα τω παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την άσκηση μίας «πράσινης πολιτικής» που αφορά στις ΑΠΕ.

Η έκπτωση αυτή αποτελεί πρόσθετο κίνητρο, πέραν της συνήθους έκπτωσης των δαπανών αυτών, που ήδη εφαρμόζεται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, η έκπτωση 100% έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής γνωστά δεδομένα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα καθοριστεί η βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Με άλλα λόγια η εν λόγω «ρύθμιση» επί της ουσίας θα κινητοποιήσει παράλληλα ένα μεγάλο μέρος του cluster επιχειρήσεων που προωθούν υλικά που θα «οδηγήσουν» τις ΜμΕ στη πράσινη ενεργειακή τους μετάβαση.

Οφείλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι πρόβλεψη υπάρχει και για την ψηφιοποίηση.

Το άλλο «μεγάλο κεφάλαιο» που απασχολεί ήδη τις ΜμΕ καθώς από της πανδημία και εντεύθεν εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα για το ρόλο της ψηφιοποίησης στην ανταγωνιστικότητα αλλά και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών.

Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στη φοροαπαλλαγή, την φορο-έκπτωση.

Και τούτο γιατί «στα σκαριά» υπάρχουν σχεδιασμοί μέσα από το νέο ΕΣΠΑ τόσο την ψηφιοποίηση όσο και την πράσινη ενέργεια που θα δώσουν μέσα από προγράμματα περεταίρω ώθηση στις ΜμΕ να αναπτυχθούν ώστε να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό τους μέλλον δυναμικά και αισιόδοξα!