Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θετικές οι αλλαγές για τα επιχειρηματικά πάρκα

17/03/2019, 21:25
1

Μετά από προσπάθειες ετών εκ μέρους των επιμελητηρίων, με υπομνήματα και προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιουργεί επιτέλους τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων στη χώρα.

Μεταξύ των σημαντικότερων θετικών αλλαγών είναι η απελευθέρωση των επιμελητηρίων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων, αλλά και η ικανοποίηση του αιτήματος της Επιμελητηριακής Κοινότητας για καθεστώς αυτοδιαχείρισης εντός των πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν. Πάγιο αίτημα της αγοράς ικανοποιεί και η εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφησης και επανεξέτασης διατάξεων των κανονισμών λειτουργίας των πάρκων, ενώ ανοίγει και η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων στα περιεχόμενα των κανονισμών λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της ελληνικής επικράτειας.

Σημαντική αλλαγή που θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση επενδύσεων αποτελεί η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του μετοχικού κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των επιχειρηματικών πάρκων, αλλά και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης επιχειρηματικού πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. Τέλος, ένα ουσιαστικό βήμα για την πολεοδομική οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων ανά την επικράτεια αποτελεί η δημιουργία κινήτρων και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Εφόσον ψηφιστούν και εφαρμοστούν στην πράξη, οι διατάξεις για τα επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να οδηγήσουν τους τομείς της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε νέα εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία.