Βασίλης Κορκίδης: Η συμβολή του χονδρικού εμπορίου στην οικονομία

07/04/2019, 20:32
1

Το χονδρικό εμπόριο είναι ένας τομέας που συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας μας και μάλιστα δείχνει λιγότερο ευάλωτο από το λιανικό εμπόριο και περισσότερο ανθεκτικό στη πολυετή κρίση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το χονδρικό εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργία της οικονομίας της Ε.Ε. με σχεδόν 2 εκατ. επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εμπορίου στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 5,5 τρισ. ευρώ το 2008 πριν από την οικονομική κρίση, σε 6 τρισ. ευρώ το 2018, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3% και συνολικό ρυθμό αύξησης 10,3% σε σύγκριση με το 2008. Η προστιθέμενη αξία του χονδρικού εμπορίου ανήλθε σε 660 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. Το χονδρικό εμπόριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην Ε.Ε. όσον αφορά τη συμβολή του στην απασχόληση με 10,6 εκατ. θέσεις εργασίας, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής απασχόλησης στην Ε.Ε. Η απασχόληση στο χονδρεμπόριο έχει επηρεαστεί μόνο οριακά από την οικονομική κρίση του 2008 και του 2009 και αυξάνεται συνεχώς από το 2014 μέχρι σήμερα.

Ο τομέας του χονδρικού εμπορίου κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατανομή των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης κατά τάξη μεγέθους στην Ε.Ε. αντικατοπτρίζει τη σημασία των ΜμΕ, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση με το 49% όλων των απασχολουμένων στο χονδρικό εμπόριο στην Ε.Ε., όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 52% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Ο τομέας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με το 91% των επιχειρήσεων χονδρικής στην Ε.Ε. να απασχολούν κάτω των 10 εργαζομένων, ενώ οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 9% όλων των επιχειρήσεων. Με περισσότερους από 250 εργαζόμενους στο χονδρικό εμπόριο εντοπίζεται μόνο το 0,2% των επιχειρήσεων. Αναμφίβολα οι ΜμΕ διαθέτουν ευελιξία, είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και έχουν βαθιά γνώση των προϊόντων, των διαδικασιών για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και των αλυσίδων αξίας.

Η Eurostat ορίζει γενικά τον τομέα της χονδρικής από την αγορά, την αποθήκευση και την πώληση αγαθών, σε λιανοπωλητές, επαγγελματίες βιομηχανικούς ή εμπορικούς χρήστες ή σε άλλους χονδρεμπόρους ή μεσάζοντες, ανεξάρτητα από τις ποσότητες που πωλούνται. Οι μεσάζοντες χονδρεμπορίου θέτουν τους αγοραστές και τους πωλητές σε επαφή ή εκτελούν εμπορικές συναλλαγές για τρίτους χωρίς να είναι ιδιοκτήτες των αγαθών. Αυτοί είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι έναντι προμήθειας, μεσίτες, πράκτορες πωλήσεων και αυτοαπασχολούμενοι εκπρόσωποι. Οι ομάδες εμπορικών συναλλαγών, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες αγαθών, τα οποία πωλούν στα μέλη τους και στις θυγατρικές τους. Σχεδόν όλα τα εμπορεύματα μπορούν να δημιουργήσουν χονδρικό εμπόριο, αλλά μόνο ορισμένα από αυτά πωλούνται στο λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα πάντα με την Ε.Ε. στην πραγματικότητα ο ρόλος του χονδρικού εμπορίου υπερβαίνει κατά πολύ τον υφιστάμενο ορισμό, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δεν καταγράφει τη σημασία και την αξία των υπηρεσιών που συνδέονται με τη διανομή αγαθών. Είναι, λοιπόν, πλέον ανάγκη να αναγνωρίσουμε και στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες της Ε.Ε. τον ρόλο του χονδρικού εμπορίου, που βελτιστοποιεί τη διανομή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, που παρέχει τεχνογνωσία σε επαγγελματίες και υπηρεσίες στους καταναλωτές, αλλά κυρίως προσδίδει προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ