Κωνσταντίνος Μίχαλος: Για ένα νέο πλαίσιο επιχειρηματικής χωροθεσίας

30/05/2020, 22:48
1

Παρά τα μεμονωμένα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το θέμα της επιχειρηματικής χωροθέτησης και των χρήσεων γης στην Ελλάδα εξακολουθεί να δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της οικονομίας. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια της έλλειψης ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο θα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην επιχειρηματική χωροθεσία.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει ασχοληθεί συστηματικά με το ζήτημα της επιχειρηματικής χωροθεσίας,στοχεύοντας στην ακριβή αποτύπωση των προβλημάτων και στη διατύπωση προτάσεων προς την Πολιτεία. Σημείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η έρευνα – μελέτη που εκπόνησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αντικείμενο τη διερεύνηση, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση σημαντικών θεμάτων για τη διαχρονική χωροταξική υποδομή της χώρας - με διεθνείς αναφορές και συγκρίσεις – τόσο στο θεωρητικό, όσο και κυρίως στο θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μελέτης έχουν εξεταστεί και αξιολογηθεί όλα τα προβλήματα, οι συγκρούσεις, οι ασάφειες και οι ελλείψεις που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την εφαρμογή τους στην αδειοδοτική διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Ειδικά κεφάλαια έχουν αφιερωθεί στις δυσλειτουργίες της διοίκησης και στις δυσχέρειες που καταγράφονται στο θέμα της αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και της οργανωμένης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάλυση παραδειγμάτων ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας.

Τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν αποτυπωθεί σε δέσμη προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία συνοψίζεται σε 14 άρθρα νόμου. Αντικείμενο και σκοπός των παρεμβάσεων αυτών αποτελεί η εξάλειψη των υφιστάμενων ασαφειών και αντικινήτρων, αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, αντί της εκτός σχεδίου δόμησης που συνεχίζει να λειτουργεί καταστροφικά για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αποσαφηνίζονται και συμπληρώνονται όροι και περιορισμού της χωροταξικής νομοθεσίας, επιχειρούνται να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα σχετικά με τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και την κατάργηση των αναιτιολόγητη χωροθέτηση των ΚΑΔ και ΑΚΕΕ (logistics). Οι προτάσεις ολοκληρώνονται με τη διατύπωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Τόσο η μελέτη όσο και οι προτάσεις των Επιμελητηρίων έχουν κατατεθεί επισήμως προς τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα συνεκτιμηθούν ενόψει της ψήφισης του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου. Με ουσιαστικό διάλογο και ενσωμάτωση των τεκμηριωμένων προτάσεων της αγοράς, η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και κίνητρα για νέες επενδύσεις και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις.