«Κούρεμα» φόρων για μετασχηματισμό και επαναπατρισμό επιχειρήσεων

23/05/2022, 12:05
«Κούρεμα» φόρων για μετασχηματισμό και επαναπατρισμό επιχειρήσεων

Ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός Ελλάδος και Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει στην χώρα μας χιλιάδες «mini» επενδύσεις.

Του Βασίλη Κορκίδη,

προέδρου ΕΒΕΠ

Ελκυστικά φοροκίνητρα που προβλέπουν «κούρεμα» του εταιρικού φόρου κατά 30% και 50% % έως και 9 χρόνια δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, καθώς και σε αγρότες προκειμένου να δημιουργήσουν νέα εταιρικά σχήματα.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και σταθερού θεσμικού πλαισίου που δίνει ουσιαστικά κίνητρα στις συνεργασίες των επιχειρήσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους, ενισχύοντας τις θέσεις απασχόλησης.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πρότεινε στο ΥΠ.ΟΙΚ. αυτές οι συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εταιρικοί μετασχηματισμοί να μην περιοριστούν μόνο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν «ελληνόκτητες» και άλλες επιχειρήσεις της Ευρωζώνης για την επιστροφή εταιριών και κεφαλαίων στη φυσική έδρα τους.

Οι ΜμΕ, εκτός από σταθερό οικονομικό περιβάλλον, επιζητούν και το ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Τα φορολογικά κίνητρα για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει όμως να διευρυνθούν, με μοναδικό στόχο την όσο μεγαλύτερη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και τον επαναπατρισμό ελληνικών επιχειρήσεων μετά την φυγή τους εξαιτίας της υπερφορολόγησης των μνημονίων.

Ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός Ελλάδος και Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει στην χώρα μας χιλιάδες «mini» επενδύσεις.

Για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν την τακτική της συγχώνευσης ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, από 22% που είναι σήμερα σε 15,5% ή 11% για αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη. Το μέτρο αφορά άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μετά τη μετατροπή θα απασχολούν πάνω από 9 υπαλλήλους.

Το ύψος της φορολόγησης στα επίπεδα του 15% σε συνδυασμό με το 5% του φόρου διανομής κερδών, καθιστά αυτομάτως για σχεδόν μια δεκαετία το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο ελκυστικό για πολλούς ενδιαφερόμενους που την δεκαετία των μνημονίων και των capital controls αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλες φορολογικά φιλικές χώρες της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» προβλέπει την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, κατά 30% για 9 έτη στη νέα εταιρία που προκύπτει, σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων και στη νέα εταιρία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία.

Η απαλλαγή παρέχεται από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιριών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό 50% επί των κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό προϋποθέσεις.

Κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, προβλέπεται η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους 300 ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.

Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ή συνένωση ατομικών, το όφελος μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000 ευρώ, ενώ για συνεργασία προσώπων φτάνει έως 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και η δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, απαλλάσσεται η νέα επιχείρηση από την καταβολή φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού της σε τρίτο, καταργείται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αναγνωρίζεται έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση μετασχηματισμού της επιχείρησης.

Ο συνδυασμός του νέου αναπτυξιακού νόμου με το νομοσχέδιο φορολογικών κινήτρων του ΥΠ.ΟΙΚ. μπορεί να αλλάξει τη δομή της ελληνικής οικονομίας και την διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.