Αποκλειστικό: Αυτοί θα «μοιράσουν» τα δημόσια έργα άνω των 200 εκατ.!

11/04/2022, 09:45
Αποκλειστικό: Αυτοί θα «μοιράσουν» τα δημόσια έργα άνω των 200 εκατ.!

Η πλήρης σύνθεση της επιτροπής με ονοματεπώνυμα η οποία θα καθορίζει ΣΔΙΤ, έργα υποδομής αλλά και αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης!

Μια νέα επιτροπή, η επιτροπή αξιολόγησης πρότυπων προτάσεων, θα συσταθεί το προσεχές διάστημα, και αφού τεθεί σε διαβούλευση, μετά από πρωτοβουλία των των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ώστε αυτή να αξιολογήσει και να αναθέσει μεγάλα δημόσια έργα, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ το καθένα.

Με την συγκεκριμένη απόφαση επιχειρείται η είσοδος στην στην ελληνική πραγματικότητα ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τέσσερα τακτικά μέλη και τέσσερα αναπληρωματικά.

Όπως προκύπτει από την απόφαση τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ανάλογα με τη φύση του προτεινόμενου έργου υποδομής.

Με βάση λοιπόν την απόφαση που έχουμε στα χέρια μας, τα μέλη της επιτροπής αυτής θα είναι:

-Πρόεδρος ο αρμόδιος για θέματα υποδομών Υπουργός, Γιώργος Καραγιάννης

-Αναπληρωτής πρόεδρος η Γενική Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μαρία Έλλη Γεράρδη

Σε περίπτωση έργου υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τότε ο αρμόδιος για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος Υπουργός Νικόλαος Χρήστου Ταγαράς θα προεδρεύει, ενώ ως αναπληρωτής του ορίζεται ο αρμόδιος ανά περίπτωση Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιτροπή θα συμπληρώνεται ανάλογα με τη μορφή του έργου από τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του ίδιου υπουργείου.

Σε περίπτωση έργου υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέση στην επιτροπή θα αναλαμβάνει ο αρμόδιος ανά περίπτωση Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Παράλληλα στην αρμόδια επιτροπή, και κατά περίσταση θα συμμετέχουν ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του αρμόδιου υπουργείου, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η δημοπράτηση του προτεινόμενου έργου με τον αναπληρωτή του, όπως επίσης και ένας εμπειρογνώμονας επί του εξεταζόμενου αντικειμένου, που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.

Για ποια έργα αποφασίζει η επιτροπή

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν οι προτάσεις που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς με πρωτοβουλία τους και έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή έργων υποδομών, είτε αφορούν σε νέα έργα υποδομών είτε στην επέκταση ή αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων υποδομών, ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία τους υπηρεσιών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) αφορούν σε έργα υποδομών, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά,

(β) αφορούν σε έργα υποδομών, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας,

(γ) η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου, στο οποίο αφορά η πρόταση, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,

(δ) αφορούν σε έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί οριστικά στον σχεδιασμό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα δια της δέσμευσης σχετικής πίστωσης για την εκτέλεσή τους και δεν έρχονται σε αντίθεση με τον σχεδιασμό αυτό,

(ε) η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη ή συμβάλλει συνολικά στην εθνική οικονομία.