Creta Farms προς Ε.Κ: Ανυπόστατοι και ψευδείς οι ισχυρισμοί Κ. Δομαζάκη

13/06/2019, 12:35
1

Σειρά απαντήσεων για το σύνολο των ισχυρισμών του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και μεγαλομέτοχου της εταιρείας, Κωνσταντίνου Δομαζάκη, παραθέτει η Creta FarmΚΡΕΤΑ 0,00%s, μετά από σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην επιστολή της προς την Επιτροπή, η εταιρεία χαρακτηρίζει σε όλες τις περιπτώσεις τις καταγγελίες του ως ανυπόστατες, ψευδείς και με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικού οφέλους, αναφέροντας συγκεκριμένα:

NOVAPLOT: Σε αντίθεση με τις αναφορές του Κ. Δομαζάκη για ζημία της εταιρείας από μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτία προς τον προμηθευτή NOVAPLOT ENTERPRISES LTD, η Creta Farm υποστηρίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της έχουν αποτυπώσει με ακρίβεια τις συναλλαγές, οι οποίες μάλιστα ελέγχθηκαν τόσο από τον προηγούμενο Ορκωτό Ελεγκτή (Grant Thornton) όσο και από τον τρέχοντα (KPMG). Σημειώνει δε ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο αμφισβήτησης της εγκυρότητας, πληρότητας και ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας και της νομιμότητας των συναλλαγών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ και ΙΚΕ Κ-MEDIA: Ο Κ. Δομαζάκης αναφέρεται σε ποσά που κατευθύνθηκαν «προσχηματικά» προς τις δύο εταιρείες. Όπως επισημαίνει η Creta Farm, ο προμηθευτής της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας για την επιτυχημένη αναδιάρθρωση χρέους και σύμβουλος για τη χορήγηση νέων γραμμών πίστωσης. Αναφέρει δε ότι η συναλλακτική σχέση μεταξύ Creta Farm και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ διέπεται από δύο υπογεγραμμένες συμβάσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Η αναδιάρθρωση που επετεύχθη, αφορούσε το σύνολο του κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας, ήτοι ποσού 44 εκατ. ευρώ και όχι ποσό 4 εκατ. ευρώ όπως φέρεται να υποστηρίζει o Κ. Δομαζάκης. (Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ έχει, κατά πληροφορίες, κινηθεί νομικά εναντίον του).

Για τον προμηθευτή ΙΚΕ Κ-MEDIA, έχει συναφθεί η από 01/07/2017 σύμβαση για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 124 χιλ. ευρώ. Η επιταγή πληρωμής είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Κ. Δομαζάκη, αναφέρει η Creta Farm.

Εστιατόρια Ντάκος: Ο Κ. Δομαζάκης κάνει λόγο για ζημία της εταιρείας, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δύο εστιατορίων σχετίζονται μόνο με την εταιρεία ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ, η οποία, από τη χρήση 2007 δεν περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Creta Farm. Και επιπροσθέτως, αναφέρει η απάντηση, η συνολική ζημία της επένδυσης ήταν περίπου 7,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους επένδυσης, και σε καμία περίπτωση 20 εκατ.

Κατασκευαστικά έργα: Στον Τύπο, λέει η εταιρεία, αναφέρονται δύο εσωτερικοί κωδικοί έργων που σύμφωνα με τον Κ. Δομαζάκη δεν έχουν παραδοθεί. Η Creta Farm υποστηρίζει στην απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι τα έργα αυτά δεν αφορούν μεμονωμένες και αυτοτελείς κατασκευές, αλλά τεχνικές βελτιώσεις της βιομηχανικής μονάδας Ρεθύμνου (π.χ. μεταλλικές κατασκευές στη χοιροτροφική μονάδα, κτιριακές συντηρήσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων κ.α.). Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υλικά, αναφέρει, έχουν συναφθεί νόμιμες συμβάσεις έργων και έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί Κ. Δομαζάκη περί «έργων που δεν έχουν κατασκευαστεί» αποδεικνύονται από τα γεγονότα και τα παραστατικά των εργολάβων ψευδείς.

Σιλό: Παρά τις αιτιάσεις του Κ. Δομαζάκη, η θυγατρική της Creta Farm, «Φάρμα Θεσσαλίας», προέβη στην προμήθεια μεταλλικών αποθηκών (Σιλό), με την υπογραφή μάλιστα και του ίδιου, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, δηλαδή σύναψη συμβάσεων και λήψη νόμιμων τιμολογίων, τα οποία είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Για το θέμα της έγγραφης αναφοράς από τον «υπεύθυνο της μονάδας» ότι δεν παραδόθηκε ποτέ το Σιλό, την οποία επικαλείται ο Κ. Δομαζάκης, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν έχει λάβει γνώση τέτοιας αναφοράς για να τη σχολιάσει, αλλά και ότι το εν λόγω στέλεχος είναι υπεύθυνος της χοιροτροφικής μονάδας και ουδεμία σχέση έχει με την υλοποίηση τεχνικών έργων για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων.

Υπερκοστολογήσεις: Πρόκειται για ισχυρισμούς του Κ. Δομαζάκη που αφορούν σε δύο υποθέσεις, όπως επισημαίνει η Creta Farm προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίπτωση της FOOD PROCESSING LTD κατά το 2003 αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κι έχουν καταλογιστεί πρόστιμα στην εταιρεία και στον Κ. Δομαζάκη, τα οποία πληρώθηκαν, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της έρευνας. Για τη METALO LTD, σημειώνει, δεν υπήρξαν ποτέ οχλήσεις, έλεγχοι ή διαπίστωση παραβάσεων.

Απογραφή αποθεμάτων: Όπως αναφέρει η Creta Farm, σε μια εταιρεία αμιγώς παραγωγική, με ετήσιες πωλήσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ, ανάλωση αποθεμάτων περί τα 50 εκατ. ευρώ και τελικά αποθέματα περί τα 9 εκατ. ευρώ, είναι εύλογο να προκύψουν διαφορές απογραφής, οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν σημαντικό κονδύλι σε σχέση με τα προαναφερθέντα μεγέθη. Οι διαφορές απογραφής εντοπίζονται, καταγράφονται και αποτυπώνονται λογιστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αντιμετωπίζονται συστηματικά, σημειώνει η εταιρεία.

Η επιστολή της Creta Farm επισημαίνει ακόμη ότι σε κάθε περίπτωση, η ετήσια απογραφή κατά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων και ειδική περιοχή ελεγκτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού ελέγχου. Σε ετήσια βάση και με την παρουσία της Ελεγκτικής Εταιρείας, που είναι επιφορτισμένη με τον ετήσιο έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, διενεργούνται φυσικές απογραφές στις αποθήκες και στα εργοστάσια του Ρεθύμνου, της Αθήνας και των υποκαταστημάτων.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση: Αναφέρεται στην επιστολή ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία Creta Farm είναι και ως προς αυτή την περίπτωση συνεπείς προς τις λογιστικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σύστημα ERP: Αναφορικά με την υλοποίηση του ERP SAP κατά την περίοδο 2006, στην επιστολή αναφέρεται ότι σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ.), το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,6 εκατ. ευρώ, ποσό για το οποίο υφίστανται τα σχετικά παραστατικά κι αφορά τους προμηθευτές με τους οποίους η Εταιρεία σύναψε σύμβαση έργου (SAP HELLAS, DD SYNERGY, IBM, TEKA). Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί του κ. Κ. Δομαζάκη περί κόστους εγκατάστασης 8 εκατ. ευρώ είναι, όπως αναφέρει η Creta FarmΚΡΕΤΑ 0,00%, «ψευδέστατοι».

Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει την Έκθεση της PwC (για την πιστοποίηση ή μη των ισχυρισμών Κ. Δομαζάκη ότι έχει δανείσει την εταιρεία με ποσό άνω των 11 εκατ. ευρώ), καθώς για την ολοκλήρωσή της απομένει η συλλογή στοιχείων από την πλευρά της Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, ήδη τονίζει ότι «δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο αμφισβήτησης της εγκυρότητας, πληρότητας και ακρίβειας των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων του ομίλου και της εταιρείας καθώς και της νομιμότητας των συναλλαγών της».