Κορρές: Θετικό το ΔΣ για τη δημόσια πρόταση της Nissos

04/04/2018, 13:22
korres

Θετικό εμφανίστηκε το διοικητικό συμβούλιο της Κορρές για το Προσφερόμενο Τίμημα των 5,08 ευρώ/μετοχή της Δημόσιας Πρότασης από τη Nissos Holdings.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση προσήλθαν όλα τα μέλη του ΔΣ, τα οποία διατύπωσαν ομόφωνα την αιτιολογημένη γνώμη ότι :

α) Το Προσφερόμενο Τίμημα των 5,08 ευρώ/μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται πάνω από τα όρια του εύρους αξιών που προσδιόρισε η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

β) Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως διατυπώνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς και η πρόθεσή του να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ, αποβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

γ) Η οποιαδήποτε έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στα συμφέροντα της Εταιρείας και τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό 95,01% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τουτέστιν ποσοστό που του εξασφαλίζει τόσο την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του ν.3461/2006, όσο και την δυνάμει του άρθρου 17 § 5 του ν. 3371/2005, δυνατότητα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

δ) Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό προσωπικού στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.