Κορρές: Αίτημα για squeeze out από τη Nissos Holding

14/05/2018, 14:38
korres
Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Κορρές Α.Ε. - Φυσικά Προϊόντα, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη, υπέβαλε η Nissos Holdings, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/5/2018) η εταιρεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 11η Μαΐου 2018 από την εταιρεία με την επωνυμία «Nissos Holdings (CY) LTD», η Κορρές ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την ως άνω ημερομηνία, ο προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, την 23η Απριλίου 2018 (ημερομηνία κατά την οποία έληξε η περίοδος αποδοχής) και μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 7 Φεβρουαρίου 2018 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση»), ο προτείνων κατείχε συνολικά 13.200.461 μετοχές της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 97,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Επιπλέον βάσει των αγορών μετοχών της εταιρείας που έκτοτε προέβη μέχρι και τις 7.5.2018, ο προτείνων κατείχε 13.213.156 μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προτείνων, με την αίτησή του προς την Ε.Κ., αιτείται την έγκριση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος, ήτοι συνολικά 373.344 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,75% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, προσφέροντας αντάλλαγμα ίσο με το προσφερόμενο τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των 5,08 ευρώ ανά μετοχή, σε μετρητά.

Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθούν ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε) (ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης), που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και την υπ' αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., ως ισχύει.

Η πρόθεση του προτείνοντος να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.15 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 21η Μαρτίου 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

Συνημμένα με την αίτηση του δικαιώματος εξαγοράς, υποβλήθηκε στην Ε.Κ. η από 10.05.2018 επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος «Eurobank Cyprus Limited», δυνάμει της οποίας βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του συνόλου του τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας, πλέον των συνολικών δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε.
Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ' αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.