ΕΛΠΕ: Στις 6/6 η ετήσια Τακτική γ.σ. για διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος

15/05/2018, 16:08
elpe
Τη διάθεση κερδών χρήσεως 2017 και τη διανομή μερίσματος θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ελληνικά Πετρέλαια κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/5/2018) η εταιρεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ελληνικά Πετρέλαια να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 6η Iουνίου 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 42ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2017 – 31.12.2017) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2017.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2017.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017 και διανομής μερίσματος.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2017 και καθορισμός της αποζημίωσης τους, για το έτος 2018 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.