Εκταμιεύθηκαν τρία ομολογιακά της ΣΙΔΜΑ

05/02/2021, 20:23
Εκταμιεύθηκαν τρία ομολογιακά της ΣΙΔΜΑ

Η εισηγμένη εταιρεία ΣΙΔΜΑ ανακοίνωσε ότι την 05.02.2021 εκταμιεύθηκαν τρία κοινά ομολογιακά δάνεια.

Ειδικότερα όπως λέει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία τα δάνεια εκταμιεύθηκαν ως εξής:

(α) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού €44.635.000, το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους,

(β) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού €7.177.000, το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους

(γ) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού €24.980.000 το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ATTICA BANK Α.Ε.» ως αρχικούς ομολογιούχους, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ως άνω ομολογιακών δανείων, που υπεγράφησαν στις 16 Οκτωβρίου 2020.

Με τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.