Στις 5/3 η ΓΣ της REDS για εκλογή νεόυ Δ.Σ

10/02/2021, 09:00
Στις 5/3 η ΓΣ της REDS για εκλογή νεόυ Δ.Σ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η REDS την 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Κατόπιν της από 01/02/2021 αίτησης, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 02/02/2021, της μετόχου Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 55,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας τίθενται ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών),

3) Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017), και

4) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017)