Σε 213 ανέρχεται ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων

02/03/2021, 19:19
Σε 213 ανέρχεται ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων

Σε 213 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων start ups εταιρειών  στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) μετά την εγγραφή σε αυτό  31 νέων 

Αυτό αναφέρεται σε σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιου Κυριαζή, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια .

Σύμφωνα με την απόφαση, «εγγράφηκαν επιπλέον 31 επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Ν.Ε., κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. Πρ. 134622/17.12.2020 (Β ́5587) ΚΥΑ, η οποία τροποποίησε την υπ' αριθμ, Πρ. 85490/10.08.2020 (Β ́ 3668) ΚΥΑ, ως εξής: α) δώδεκα / 12 επιχειρήσεων μέσω διαδικασίας fast track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της ως άνω ΚΥΑ και β) δέκα εννέα / 19 επιχειρήσεων μετά από την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων ήτοι της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά».

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ELEVATE GREECE και της ΓΓΕΚ αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εταιρειών.