Τιτάν: Αύξηση κερδών (EBITDA) και ισχυρές ταμειακές ροές

23/03/2021, 10:01
Τιτάν: Αύξηση κερδών (EBITDA) και ισχυρές ταμειακές ροές

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσεισχυρές επιδόσειςτο 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010.

Τακαθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα€1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα τηνπλήρη απομείωση υπεραξίας(goodwill)ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3εκ. της TitanCementEgypt.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθεισε €65,4εκ.Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικήςύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι επιδόσεις του2020 βασίστηκανστην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας.Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω.

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπουδραστηριοποιούμαστεενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης.

Το ιδιαίτεραευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία.Η ενδυνάμωσητου Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2εκ. Στον αντίποδα,τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκανστα €52,7 εκ. (€10,9εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσανθετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1εκ.τόνους.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4εκ.μ3χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία.Οι πωλήσειςαδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερέςσε υψηλά επίπεδα.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑκατέγραψανισχυρές επιδόσεις. Οι αγορές μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε. Οι πωλήσεις τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν χάρη στη δυναμική τουοικιστικού κλάδου, ενώ οι πωλήσεις ιπτάμενης τέφραςεξακολούθησαννα πλήττονταιαπό την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων. Η κατανάλωση στην Πολιτεία της Φλόριντα ωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, παρά την κάποια αρνητική επίδραση της κάμψης του τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος επλήγη λόγω των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι κλάδοι τουρισμού και υπηρεσιών.

Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, σημειώθηκαν βελτιωμένααποτελέσματα το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ισχυρή ζήτηση στην αγορά κατοικίας και την υλοποίηση δημόσιων έργων που απαιτούσανσημαντικέςποσότητες τσιμέντου. Η κατανάλωση τσιμέντου στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε πρώτη στο επίκεντρο της πανδημίας και υπέστη τις βαρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα $1,07δισ.. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα €937,7εκ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €176,1 εκ., σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).

Το 2020 οιεπιδόσεις στην Ελλάδαβελτιώθηκαν. Η ζήτησηγια δομικά υλικά αυξήθηκεστην εγχώρια αγορά με την πραγματοποίηση έργων υποδομήςεκτός των αστικών κέντρων, έργωνμεταφορών και διάθεσης, καθώς και κατοικιών. Συγχρόνως όμως,η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχετο 2019 μεεπενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ,είχε αρνητικήεπίδραση στην κερδοφορία.

Παράλληλα όμως,τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσειςπου οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση ύψους 0,7% και διαμορφώθηκε σε €246,6εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €17,2εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της πανδημίαςκατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνονταςσυνολικά αύξηση το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο η αγορά ευνοήθηκε από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και κατέγραψεισχυρές επιδόσεις. Η ανθεκτικότητατων τιμών και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών της περιοχής.

Η ανάκαμψητων τιμών από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στη σημαντικήμείωση του κόστους των καυσίμων, τις καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία των εργοστασίων και τα μέτρα για συγκράτηση του κόστους. Συνολικάο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271εκ. ενώτα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2εκ

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαννα είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος. Στην αγορά της Αιγύπτου οι διαρθρωτικές δυσκολίεςπου προϋπήρχαν επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την εξαμηνιαία αναστολή που επέβαλε η κυβέρνηση στις άδειες για κατασκευή κατοικιών. Ως αποτέλεσμα, η αγορά παρέμεινε υποτονική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά περίπου 6,5% σε σύγκριση με το 2019.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνοεπέφερε μια ανάκαμψη της ζήτησης.Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά, οι τιμές παρέμειναν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα οδηγώντας σε αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά της Αιγύπτου και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε επανακαθορισμό των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου στησυγκεκριμένη αγορά. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των αιγυπτιακών δραστηριοτήτων ύψους €46,6 εκ. ενώ παράλληλα αντιλογίστηκαναναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσειςύψους €17,3εκ.

Στην Τουρκία οι πωλήσεις της Adocim ωφελήθηκαν από τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή κατοικιών και για δημόσια έργα υποδομής. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ κατά 26,7%δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.ΗAdocimαύξησεσημαντικά τις εξαγωγές, γεγονός πουοδήγησε σε συνολική βελτίωσητης κερδοφορίας της.

Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων εξαιτίας της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, η Adocim ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη –χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας και τοχαμηλό δανεισμότης–να περιορίσει τις συνέπειες των προκλήσεων.Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3εκ. σεσύγκριση με ζημιές ύψους €1,2εκ. που σημειώθηκαν το 2019.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Στη Βραζιλία η αγορά τσιμέντου σημείωσε αύξησηγια δεύτερο συνεχές έτος. Η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 10,7% το 2020 φτάνοντας τους 60,5 εκ.τόνους, ενώ στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η κοινοπραξία Apodi, αυξήθηκε κατά 14%. Η Apodi αύξησε τις πωλήσεις της διατηρώντας τη διείσδυσή της στον τομέα του χύδην τσιμέντου και εστιάζοντας στον κλάδο του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, με έργα όπως ηεπέκταση του αερολιμένα και του μετρό της Φορταλέζα, έργα αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων, κ.λπ. Χάρη στην αυξημένη ζήτηση και τις υψηλότερες τιμέςκαι παρά την υποτίμηση του Ρεάλ Βραζιλίαςκατά 33,6%, τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €2,6εκ., έναντι ζημίας ύψους €1εκ. το 2019.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Το 2020 ο Όμιλος παρουσίασε υψηλότερεςελεύθερες ταμειακές ροέςοι οποίες ανήλθαν σε €225,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €50,2εκ. σε σύγκριση με το 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερακέρδη EBITDA, τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τη μείωσητων κεφαλαίων κίνησης. Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε €84,3εκ., έναντι€109,3εκ. το 2019.

Στα τέλη του έτους ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €684,4εκ. (2019: €839,6εκ.), σαν αποτέλεσμα των ενισχυμένων ταμειακών ροών του Ομίλου. Η κατά €155,2εκ. μείωση του καθαρού δανεισμού συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA (όπως ορίζεται στις δανειακές συμβάσεις), ο οποίος μειώθηκε σε 2,35. Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global Finance εξέδωσε ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας ύψους €250 εκ., λήξεως 2027 και με ετήσιο επιτόκιο 2,75%.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη νέα έκδοση χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά πριν απότη λήξη τους ομολογιών ύψους €109 εκ., από το ομολογιακό δάνειοσυνολικής αξίας €300εκ. με λήξη τον Ιούνιο του 2021, καθώς και για διάφορους εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής τραπεζικού δανεισμού. Η προσεχής σημαντική ημερομηνία λήξεως οικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου τοποθετείται στον Ιούνιο του 2021 και αφορά τις εναπομένουσες ομολογίες αξίας €163,5εκ.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου «Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενους μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδο μας προς τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης».