ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποχώρησαν πωλήσεις και κέρδη το 2020

28/04/2021, 14:25
ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποχώρησαν πωλήσεις και κέρδη το 2020

Στο ποσό των 32,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Ικτίνος Ελλάς το έναντι 40,6 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 19,70%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εξαγωγές αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της χρήσης, πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 95% του κύκλου εργασιών.

Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 33,64%.

Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό• κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 4,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 80,26%. Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 40,8 εκατ. ενώ• για τη χρήση του 2019 ήταν 36,5 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 4,3 εκατ. ευρώ.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2020 ανήλθε σε 35,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό το 2020 ανερχόταν σε 44,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 9,3 εκατ. ευρώ (21%). Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ (28,38%).

Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 3,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 55,20%). Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 42,6 εκατ. ευρώ ενώ για τη χρήση του 2019 ήταν 40,6 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 2,0 εκατ. ευρώ.