Ιασώ: Το 91,14% των μετοχών πέρασε στην OCM

11/05/2021, 20:08
Ιασώ: Το 91,14% των μετοχών πέρασε στην  OCM

Στο 91,14% ανήλθε το ποσοστό της "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.ar.l. στο Ιασώ στις 11.05.2021, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η OCM προέβη σήμερα στην απόκτηση 1.296.813 κοινών, ονομαστικών, μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,06% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης, η OCM κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 108.596.841. μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι "Λοιποί Μέτοχοι") και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 111.339.435 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,14% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.