ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοινώθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο

03/08/2021, 18:04
ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοινώθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο

Αλλαγή στην σύνδεση του διοικητικού συμβουλίου της ανακοίνωσε η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 3ης Αυγούστου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την εκ νέου ανασυγκρότηση του σε σώμα και τον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών αυτού ως ακολούθως:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΟΣ του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2. όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημόσιου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολό της δραστηριότητάς της οι κ. Δημήτριος Μπέρσος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από κοινού με την κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Η θητεία του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.01.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι μέχρι την 11.01.2027.